Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Inovácie či technické riešenia vznikajú vo vede a výskume. Pre ich rentabilné využívanie v praxi je potrebné najprv ochrániť ich duševné vlastníctvo a až následne ich komerčne zhodnocovať. Proces tzv. transferu technológií a jeho úspešné výstupy si všíma aj už stabilná súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorá aktuálne čaká na nominácie.

Cena za transfer technológií (CTTS) cieli na inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, ale aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií. Pochádzať musia výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied alebo rezortných výskumných ústavov. Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Chceme upriamiť pozornosť na prácu, ktorá pochádza z našich verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Máme záujem aj takýmto spôsobom motivovať vedeckovýskumných pracovníkov, aby sa zapojili do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Je to zároveň spôsob, ako zvýšiť povedomie o transfere technológií a jeho dôležitosti pri budovaní vedomostnej spoločnosti a posilňovaní konkurencieschopnosti Slovenska, uvádza Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.

Tri kategórie ocenenia

Deviaty ročník súťaže tradične organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho organizačná zložka Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). Do súťaže môžu posielať nominácie centrá pre transfer technológií, prípadne obdobné pracoviská v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe, jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií a tiež samotné CTT CVTI SR, dopĺňa M. Kubiš. V súťaži sa štandardne udeľujú ocenenia v troch kategóriách. Pre unikátne výsledky vedeckej komunity je to kategória INOVÁCIA. Pôvodcovia alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu transferu technológií sa nájdu v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Aktivita, ktorá mala mimoriadny vplyv na oblasť transferu technológií u nás, je predmetom kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Minuloroční víťazi

Predošlý ročník ocenil výnimočným počinom platformu IMPULZ CORONA STU ako spoločný výskumno-vývojový priestor pre študentov a pedagógov STU, UK v Bratislave a SAV. Najúspešnejším inovátorom sa stal Ing. Roman Koleňák, PhD. (Katedra zvárania a spájania materiálov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave) za dlhoročný výskum a vznik mnohých inovatívnych mäkkých spájok s veľkým komerčným potenciálom.
Inováciou roka sa stal spôsob výroby pufovaných produktov so zníženým obsahom akrylamidu. Inovácia vznikla vďaka spolupráci Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave a Národného poľnohospodárskeho centra (NPPC). Technológiu v praxi uplatňuje spoločnosť CELPO, spol. s r. o., pri výrobe BIO ražných pufovaných chlebíčkov s morskou soľou. A prečo ich inovácia zaujala? V surovinách ako sú raž, ovos a pšenica sa tvorí najväčšie množstvo akrylamidu. Ten je klasifikovaný ako predpokladaný ľudský karcinogén a na jeho tvorbu sú náchylnejšie práve BIO suroviny. Má na to vplyv agrotechnika pestovania, kde v BIO surovinách sa nachádza väčšie množstvo prekurzorov akrylamidu, ako sú asparagín a cukry. A práve vyvinutá technológia minimalizuje tvorbu akrylamidu v procese výroby pufovaných BIO potravín. Keď vezmeme do úvahy štatistiky, kde na popredných priečkach príčin ľudských úmrtí sú okrem kardiovaskulárnych chorôb aj onkologické ochorenia, táto technológia má značný zdravotný benefit.

Text a foto Centrum transferu technológií pri CVTI SR

Nominácie do súťaže je možné posielať až do 31. augusta 2021 v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, a to prostredníctvom formulára zverejneného v rámci Národného portálu pre transfer technológií (NPTT). Ďalšou z možností je nahlásiť nomináciu priamo v príslušnom centre transferu technológií (CTT).

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.