Fakty a fikcia vo vede a v umení

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie o svete? Kam zaraďujeme fotografiu? Prečo pri vymyslených dojímavých príbehoch plačeme? Odpovede na tieto otázky sa dozviete vo Vede v CENTRE vo štvrtok 29. júna 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Jej hosťami budú Tatiana Sedová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici a z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a Michal Šedík z FF UMB.

Fikcia je zložkou špecifických literárnych textov, ale aj súčasťou pojmových sústav vedy, napríklad fyziky či biológie, v ktorých sa operovalo s entitami, ako sú éter, rôzne fluidá, flogistón, vis vitalis alebo entelecheia, Homo oeconomicus, svetové spoločenstvo či globálna spravodlivosť. Pojmy sú fikcie, ide o empiricky prázdne pojmy, no plnia explanačnú funkciu. Umenie sa často chápe ako vytváranie fiktívnych príbehov, ktoré prezentujú bežné podoby prežívania a osobnú skúsenosť so svetom, lenže nevykresľujú skutočnosť. Napriek tomu umelecké diela nie sú iba zábavou a často ich považujeme za zdroj poučenia a poznania. Ako možno vysvetliť tento paradox? Vieme odlíšiť fakt od fikcie a naopak?

Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., vyučuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici a zároveň pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pôsobila vo viacerých významných medzinárodných vedeckých komisiách. V súčasnosti ako zodpovedná riešiteľka koordinuje interdisciplinárny projekt APVV Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity na FF UMB a projekt VEGA K idei ľudských práv – filozofická perspektíva: koncepty, problémy a protiklady.

Mgr. Michal Šedík, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na filozofické aspekty umeleckej tvorby, ontológiu diela, problém interpretácie a tvorivé stratégie výtvarného umenia. Výsledky výskumu publikuje v odborných časopisoch (Filozofia, Organon F, Profil súčasného výtvarného umenia, Ars). Je autorom vysokoškolskej učebnice Filozofia umenia. Analytická tradícia, spoluautorom vysokoškolskej učebnice Ako správne argumentovať, písať a diskutovať a editorom knihy Problém reprezentácie.

Podujatie sa uskutoční 29. júna 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. júna 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Text a foto NCP VaT