Jeden to nezvládne

Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (*1959), prorektor pre vedu a výskum, predtým dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Po absolvovaní odboru stavba, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v roku  1983 pracoval rok na Slovenskej správe ciest Žilina. Od roku 1985 pôsobí na Žilinskej univerzite (predtým VŠDS). Venuje sa dopravnému plánovaniu a diagnostike vozoviek.
Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (*1959), prorektor pre vedu a výskum, predtým dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Po absolvovaní odboru stavba, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v roku 1983 pracoval rok na Slovenskej správe ciest Žilina. Od roku 1985 pôsobí na Žilinskej univerzite (predtým VŠDS). Venuje sa dopravnému plánovaniu a diagnostike vozoviek.

Zápchy, problémy s parkovaním, prehustená dopravná sieť – to je čoraz častejší obraz slovenských miest. O riešení týchto problémov sme sa porozprávali s prof. Ing. Jánom Čelkom zo Žilinskej univerzity.

Čo je to dopravný generel, ktorému sa venujete?

Správne či oficiálne by sa malo hovoriť Územný generel dopravy (ÚGD). Ide o základný strategický dokument, ktorého cieľom je určenie základných smerov rozvoja dopravy mesta. Na základe dopravných prieskumov súčasného stavu a ich analýz, ako napríklad sčítanie dopravy, prieskum statickej dopravy či prieskum využívania verejnej dopravy, sa navrhuje ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry pre všetky druhy dopravy. Ide o udržateľnú dopravu v meste aj v budúcnosti.

Ako sa tvorí dopravný generel a čo všetko zahŕňa?

Skladá sa z troch častí. Prvá je analytická. V nej sa podrobne popisujú všetky realizované prieskumy a rozbory a hodnotenie ich výsledkov. Táto časť obvykle obsahuje dopravné zvyky obyvateľstva, demografické analýzy, analýzy verejnej hromadnej a nákladnej dopravy, vlastníctva vozidiel, a, samozrejme, dopravno-inžinierske prieskumy a rozbory. Ide najmä o prieskumy zaťaženia ciest jednotlivými druhmi dopravy, priepustnosť križovatiek, hlavné smery dopravy či definovanie podielu tranzitnej, zdrojovej a cieľovej dopravy. Významnou časťou je analýza územia, jeho geografie, ale tiež definovanie plánovaných investícií v sledovanom území, ich dopravných dosahov a podobne.

Spomenuli ste tranzitnú, zdrojovú a cieľovú dopravu. Aké sú medzi nimi rozdiely? 

Každá doprava je charakterizovaná miestom vzniku (zdroj) a miestom ukončenia (cieľ). Pre sledované územie je zdrojová doprava tá, ktorá sa začína na nejakom území a smeruje mimo neho. Cieľová je presný opak. Na danom území je nežiaducou dopravou tranzitná, ktorá vzniká aj sa končí mimo územia. Jednou zo zásadných úloh ÚGD je navrhnúť opatrenia, aby sa tranzitná doprava úplne vylúčila z danej oblasti.18-19 ilustračka Zilina1

Vráťme sa k vytváraniu generelu. Čo obsahuje jeho druhá a tretia časť? 

Druhou časťou je koncept návrhu, ktorý obsahuje podrobné návrhy na rozvoj všetkých dopravných módov a návrh výhľadového stavu riešenia jednotlivých druhov dopravnej infraštruktúry. Koncept sa spracováva vo viacerých scenároch a variantoch a venuje sa dynamickej doprave – pešej, cyklistickej, automobilovej, železničnej, ale aj leteckej a vodnej, a statickej doprave, teda parkovaniu a odstavovaniu vozidiel. Rieši sa aj individuálna a hromadná doprava, ako aj osobná a nákladná doprava.

Tretiu časť tvorí samotný návrh riešenia. Je to detailné spracovanie vybraného variantu z druhej časti. Tu sa zapracovávajú pripomienky a odporúčania uvedené v koncepte. Obvykle sa dopĺňa aj o základné ekonomické analýzy.

Ktoré mestá na Slovensku majú vypracovaný strategický plán dopravy?

Ak nepočítame staré generely dopravy, tak v súčasnosti má spracovaný nový generel Bratislava, Košice, Martin, pripravuje sa Prešov a Brezno.

Dá sa pri tvorbe dopravného generelu inšpirovať riešeniami dopravy v mestách v zahraničí?

Určite áno. Väčšina miest vo vyspelých štátoch má riešenie dopravy na omnoho lepšej úrovni. Dôsledné oddelenie jednotlivých druhov dopráv, kvalitná MHD, silná podpora cyklistickej dopravy, umiestnenie statickej dopravy pod povrch sú len niektoré z pozitívnych rozdielov v porovnaní s nami. Inšpirovať sa dá napríklad podmienkami pre cyklistov v Holandsku, riešením vstupu automobilov do centra v Londýne či Štokholme, emisnými zónami v Nemecku alebo kompletným presunom dopravy do podzemia v parížskej štvrti La Défense. Nie vždy sa však v našich podmienkach dajú realizovať veľkorysé riešenia, ale v každom prípade by sa odborníci mali o to aspoň pokúsiť.

Na jar ste predstavili dopravný generel mesta Žilina. Čo bolo jeho cieľom?

Hlavným cieľom bolo navrhnúť riešenie dopravy na dlhšie obdobie. Kládli sme dôraz aj na vznikajúcu či plánovanú výstavbu ciest a diaľnic. Zároveň sme odporúčali riešenia, aby v budúcnosti doprava v Žiline neskolabovala. Generel navrhol aj riešenia rozvoja nemotorovej, hromadnej aj statickej dopravy a odporúčania na súčinnosť jednotlivých druhov dopráv. Oproti bežným analýzam obsahuje aj Plán dopravnej obslužnosti mesta, ktorý podrobne rieši problémy hromadnej dopravy v meste.

18-19 Ilustracka Zuilina2

Ako dlho ste pracovali na jeho vytvorení?

Na samotnom genereli sme pracovali rok. Keďže od roku 2007 spracovávame dopravný model mesta, spracovali sme aj dopravnú časť územného plánu mesta a každoročne pracujeme na dopravných analýzach v meste, pri tvorbe generelu sme tieto podklady plnohodnotne využili. Bez toho by nebolo možné spracovať ho za taký krátky čas. Bežne je minimálny čas na dôkladné spracovanie asi tri roky.

Obsahuje dopravný generel aj alternatívne riešenia?

Pri spracovaní sa uvažuje s viacerými scenármi rozvoja, predpokladaným vývojom demografie, vzťahom individuálnej a hromadnej dopravy, parkovacou politikou, politikou centier a podobne. Okrem toho sa pripravuje viacero variantov riešenia návrhu infraštruktúry a prevádzky dopravných módov. V ÚGD Žiliny sa uvažovalo o scenároch rôzneho demografického vývoja a miere zvýhodnenia MHD.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v júnovom vydaní časopisu Quark.
Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Zhováral sa Pavol Prikryl