Klimatické zmeny v poľnohospodárstve

Hosťami septembrovej vedeckej kaviarne budú Zita Izakovičová a Jana Špulerová z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Očakáva sa, že už v súčasnosti pozorovateľné extrémne výkyvy počasia budú ešte častejšie a intenzívnejšie. Predpokladá sa aj narušenie vodného režimu v krajine a odtok vody z krajiny. Klimatické zmeny postihnú tiež jednotlivé hospodárske odvetvia, najmä lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Súčasná štruktúra poľnohospodárskej výroby bude zmenou klimatických podmienok (posunom klimatických pásem) ovplyvnená najvýraznejšie. Špecifickým cieľom v rámci akčného plánu voblasti udržateľného poľnohospodárstva v súvislosti s klimatickými zmenami je zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity. Prednáška sa pokúsi objasniť, aké vplyvy klimatických zmien možno očakávať v oblasti poľnohospodárstva a aké špecifické opatrenia by mohli zmierniť tieto dosahy.

Podujatie sa uskutoční 30. 9. 2021 o 17.00 h prostredníctvom streamu a záznam z nej bude neskôr dostupný aj na YouTube kanáli Centrum vedecko-technických informácií SR v zozname Veda v CENTRE.

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu krajinnej ekológie (ÚKE) SAV. Na ÚKE SAV pracuje od roku 1985, od roku 2012 v pozícii riaditeľky. Dlhodobo sa venuje základnému a aplikovanému krajinnoekologickému výskumu na báze interdisciplinárneho prístupu. Participovala na rozpracovaní metodiky krajinnoekologického plánovania LANDEP, ktorá bola medzinárodne uznaná jej zakotvením v Agende 21 z Rio Summitu ako jedna z odporučených metód integrovanej ochrany prírodných zdrojov. Rozpracovala aj viacero aplikačných metód pre krajinnoekologickú optimalizáciu územia, ktoré boli legislatívne implementované.

Ing. Jana Špulerová, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka a členka vedeckej rady ÚKE SAV. Vo svojom výskume sa venuje problematike nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, hodnoteniu biotopov pre krajinnoekologické plánovanie, biodiverzite, historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny, agroenviromentálnej politike a hodnoteniu ekosystémových služieb. Bola riešiteľkou viacerých rámcových projektov EÚ (OpenNess, ALTER-Net, EBONE, EUCALAND, Rural-Etinet), ako aj koordinátorkou viacerých národných projektov zameraných na diverzitu a hodnotenie ekosystémových služieb poľnohospodárskej krajiny. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR participovala na príprave Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy.

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2021. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň – organizátori pripravujú online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční 24. 9. 2021. Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie, grantová zmluva číslo 101036038.