Na stope metánu

Foto Pixabay

Merania ukazujú, že množstvo atmosférického metánu a oxidu uhličitého sa naďalej zvyšuje, a to aj napriek globálnemu úsiliu o znižovanie emisií. Ako silný skleníkový plyn vyvoláva metán čoraz väčšie znepokojenie, v dôsledku čoho rastie dopyt po sledovaní a regulácii emisií metánu.

Metán je druhým najdôležitejším skleníkovým plynom a jeho koncentrácie v atmosfére boli do roku 2007 konštantné. Odvtedy sa však zvýšili približne o 0,3 % ročne, zatiaľ čo globálne hladiny oxidu uhličitého naďalej stúpajú približne o 0,5 % ročne. V súčasnosti koncentrácia metánu rastie tempom okolo 1 % ročne. Doteraz sa odhaduje podiel metánu na globálnom otepľovaní asi na jednu tretinu efektu oxidu uhličitého. Metán účinne absorbuje teplo zo slnka, dokonca viac ako oxid uhličitý, a významne prispieva k otepľovaniu atmosféry. Do nej zvyčajne vstupuje hlavne zo skládok a z priemyslu fosílnych palív, najmä pri ťažbe a preprave uhlia, ropy a plynu, ale svoj podiel na tom majú aj mokrade a poľnohospodárske aktivity, najmä chov hovädzieho dobytka a pestovanie ryže. Rovnako ako všetky plyny, ktoré vstupujú do atmosféry, aj metán sa šíri vetrom, takže nie je ľahké zistiť, odkiaľ presne pochádza. Tieto informácie sú však dôležité pre tvorcov politík pracujúcich na regulácii podnebia a pre kontrolné mechanizmy, uviedol Jochen Landgraf z Holandského inštitútu pre vesmírny výskum (SRON).

Pohľad zhora

Európska misia monitorovania kvality ovzdušia Copernicus Sentinel-5

Presné merania koncentrácií metánu sú kľúčové na identifikáciu konkrétnych zdrojov a prijatie stratégií na zníženie emisií. Zdokonaľovaním technického vybavenia tak začali do hry postupne vstupovať aj satelitné systémy, ktoré ešte donedávna nemali na meranie metánu dostatočné rozlíšenie na to, aby identifikovali emisie z jednotlivých skládok. Časy sa však menia a technika napreduje míľovými krokmi vpred. A tak aktuálnou úlohou misie Sentinel-5P pre európsky program Copernicus je mapovať celý rad atmosférických plynov, metán nevynímajúc, ako aj ďalších zložiek atmosférickej chémie po celom svete každý deň a celých 24 hodín. Sentinel-5P, ktorý začal svoju misiu v októbri 2017, je prvý satelit programu Copernicus určený na monitorovanie našej atmosféry. Disponuje moderným multispektrálnym zobrazovacím spektrometrom Tropomi, ktorý umožňuje presnejšie a vo väčšom priestorovom rozlíšení než kedykoľvek predtým snímať širokú škálu látok znečisťujúcich ovzdušie. Tropomi poskytuje údaje týkajúce sa metánu s rozlíšením až 7 km × 5,5 km. Vďaka schopnosti spektrometra Tropomi merať v danom priestorovom rozlíšení a vďaka globálnemu pokrytiu môžeme každých 24 hodín vidieť denné emisie metánu v regionálnych mierkach a tiež vo väčších bodových zdrojoch, pochvaľuje si Jochen Landgraf. Získané údaje zo satelitných meraní potom vedci podrobne skúmajú a porovnávajú ich s pozemskými pozorovaniami a globálnymi modelmi. Michael Buchwitz z Brémskej univerzity v Nemecku, ktorý zároveň vedie projekt skleníkových plynov Európskej vesmírnej agentúry, poznamenal: Vďaka získaným satelitným údajom sa dá veľa naučiť o atmosférickom metáne a jeho rôznych zdrojoch emisií.

Koncentrácie metánu v Permskej panve v marci 2020

Monitorujúca platforma

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry len v roku 2020 emisie ropy a zemného plynu na celom svete emitovali do atmosféry viac ako 70 megaton metánu. Keďže ropný a plynárenský priemysel je hlavným zdrojom emisií metánu, vedci zo spoločnosti Kayrros vyvinuli platformu Methane Watch, ktorá je prvá monitorovacia platforma na svete merajúca emisie v energetickom sektore. Platforma sa spolieha na satelitné snímky a pokročilé algoritmy na meranie ventilovaných a unikajúcich emisií v dodávateľskom reťazci. Aj vďaka tejto platforme sa preukázalo, že na celom svete existuje okolo 100 únikov metánu s veľkým objemom. Asi 50 % týchto emisií pochádza z regiónov s aktivitami v oblasti ropy a zemného plynu, ťažby uhlia a iného ťažkého priemyslu. Za jeden rok týchto 100 únikov uvoľní 20 megaton metánu, pričom asi polovica z nich sa dá pripísať ropnému a plynárenskému sektoru a ďalšiemu ťažkému priemyslu. Len v roku 2019 naša platforma sledovala kombinovaný objem viditeľných veľkých únikov metánu – až 10 miliónov ton, čo zodpovedá viac ako 800 miliónom ton CO2 za obdobie 20 rokov, uvádza produktový manažér spoločnosti Kayrros Jean Bastin.Na základe získaných údajov spoločnosť Kayrros tvrdí, že počet veľkých únikov metánu z ropného a plynárenského priemyslu vzrástol za prvých osem mesiacov minulého roku takmer o tretinu, na viac ako 5 000, a to aj napriek záväzkom odvetvia znížiť emisie skleníkových plynov. Spoločnosť Kayrros, ktorá registruje ako netesné miesta tie, kde sú úniky metánu nad 5 ton za hodinu, uviedla, že úniky od začiatku minulého roku do konca augusta 2020 v Alžírsku, Rusku a Turkménsku vzrástli o viac ako 40 %.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 4/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

BP
Foto ESA