Najväčšia smart baterka

Začiatkom roka uviedli v banskobystrickom priemyselnom parku do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattu. Ide o prvú inštaláciu svojho druhu u nás, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov. Svojím fungovaním dokáže nahradiť fosílne zdroje.

Projekt batériového úložiska pod názvom brAIn sa od fázy návrhu po sprevádzkovanie podarilo zrealizovať za šesť mesiacov. Od prvého momentu prevádzky úložisko nahrádza tradičné zdroje spaľujúce fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb. Predchádza tak produkcii približne 361 ton emisií CO2 ročne na úrovni výroby a distribúcie elektrickej energie.

Návratnosť investície

Konzervatívny odhad návratnosti investície do úložiska v Banskej Bystrici je tri a pol roka. Ide o nový typ úložiska, no na základe skúseností slovenského technologického startupu FUERGY, ktorý za týmto projektom stojí, sa v skutočnosti očakáva podstatne kratšia návratnosť. Pozitívnym faktorom skracujúcim návratnosť investície je multifunkčné využitie batériového úložiska na poskytovanie dvoch typov podporných služieb: na stabilizáciu elektrickej sústavy a na riadenie flexibility v rámci priemyselného parku.


Riadiaci systém je schopný zefektívniť celkové využitie v areáli inštalovanej fotovoltickej elektrárne s výkonom 600 kWp tak, že prediktívne vyhodnocuje, kedy bude fotovoltika vyrábať elektrickú energiu a v predstihu uvoľňuje kapacitu na nabitie batérií solárnymi prebytkami. (Jednotka kWp, kilowattpeak, vyjadruje výkon panela v špičke, teda rýchlosť, pri ktorej solárne panely generujú energiu pri špičkovom výkone, napríklad počas slnečného dňa popoludní, pozn. red.) Ako pripomína Vladimír Miškovský zo spoločnosti FUERGY, investícia do smart úložiska sa počas jeho životnosti niekoľkonásobne vráti, pričom samotná technológia môže dosiahnuť životnosť aj 15 rokov.

Vhodné lokality

Takýto typ batériového úložiska je vhodné inštalovať na miestach, ktoré majú potrebnú energetickú infraštruktúru, napríklad dostatočnú kapacitu trafostanice na pripojenie úložiska. Zároveň musia získať schválenie pripojenia od regionálnej distribučnej sústavy. Na využitie úložiska je potrebný aj dostatočne veľký odber elektrickej energie. Pri úložisku s výkonom 2,7 megawattu je to odber minimálne 35 gigawatthodín ročne so spotrebou aspoň 2,7 megawattu za hodinu a ideálne fungujúci v režime 24/7.
Vhodnými miestami inštalácie sú napríklad existujúce či bývalé priemyselné areály alebo energeticky intenzívne podniky, ktoré vzhľadom na vývoj hospodárstva utlmili svoju výrobu, no zostala im dostatočná energetická infraštruktúra.
Aktuálne úpravy v dodávke surovín, dekarbonizácia energetiky, rastúci podiel obnoviteľných zdrojov energie a s tým súvisiace rozširovanie flexibility aj celkový nárast spotreby elektrickej energie nútia spoločnosť hľadať spôsoby, ako efektívne zabezpečovať spoľahlivú a zelenšiu prevádzku elektrickej sústavy. Batériové úložiská, a špeciálne ich smart verzia, akou je aj naše úložisko brAIn, sú v tomto smere racionálnou voľbou, keďže ich inštalácia je rýchla a jednoduchá. Dajú sa inštalovať takmer všade a ich ekonomický aj ekologický rozmer je viac než zaujímavý, dodáva V. Miškovský zo spoločnosti FUERGY.

Minimálne riziká

V rámci inštalácie batériového úložiska brAIn v Banskej Bystrici sa využili aj ďalšie inovácie v oblasti skladovania energie. Studeným vzduchom z chladenia káblových kolektorov sa chladia batérie, jednotlivé výkonové prvky, ako sú meniče, sa dynamicky zapájajú, čím sa minimalizujú odstávky a technické kontroly úložiska. Znamená to, že úložisko sa nespráva ako jeden celok, ale je zložené z množstva od seba nezávislých prvkov, ktoré sa dajú flexibilne kombinovať, čo dáva priestor na rýchlu opravu nefunkčných častí alebo využitie batérií na ďalšie typy podporných služieb. Pre bezpečnosť sa miestnosť s batériami, ako aj samotné batériové články nepretržite monitorujú a na elimináciu akýchkoľvek rizík spojených s požiarom je k dispozícii profesionálny aerosólový hasiaci systém.
Spôsob vyskladania batériového úložiska tiež eliminuje riziko pokút, ktoré podľa zmluvy platí každý prevádzkovateľ zdroja poskytujúceho primárne podporné služby elektrickej sústave v prípade, že nie je schopný poskytovať zazmluvnené podporné služby. Tieto sankčné podmienky sú identické pre fosílne aj bezemisné zdroje, preto je pre majiteľa úložiska zníženie rizika odstávok jedným z kľúčových parametrov.
Viac informácií nájdete na www.fuergy.com.

Text a foto FUERGY, úprava R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.