Nanomateriály pre nové technológie

Hosťom aprílovej Vedy v CENTRE bude Milan Sýkora z Laboratória pokročilých materiálov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktorý porozpráva o vývoji nanomateriálov, ako aj o ich praktickom využití.

Výskum a vývoj nových nanomateriálov v súčasnosti patria k najdynamickejším vedným oblastiam na rozmedzí chémie, fyziky, biológie a materiálových vied. Vývoj nanomateriálov využitím tvorivých chemických metód, ich štúdium a hľadanie možností ich využitia v praxi sú jednými zo zameraní výskumného programu novozaloženého laboratória na Univerzite Komenského v Bratislave – Laboratória pokročilých materiálov.
V prvej časti prednášky sa dozviete o doterajších pokrokoch a skúsenostiach pri zriaďovaní nového laboratória. V ďalšej prednášajúci zhrnie základné definície a kategorizáciu nanomateriálov, ako aj stručný prehľad oblastí, v ktorých už nanomateriály využívame. Následne vysvetlí, ako a prečo sa vlastnosti nanomateriálov menia v závislosti od veľkosti a tvaru a aké výhody to poskytuje v porovnaní s materiálmi známymi z každodenného života. Súčasťou sú aj príklady možností využitia nových skupín nanomateriálov pri vývoji inovatívnych technológií.

Podujatie sa uskutoční 27. apríla 2023 o 17.00 h v CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Vstup na podujatie je voľný. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. apríla 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., vyštudoval odbor anorganická chémia na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát získal na Marquette University v americkom štáte Wisconsin, kde sa vo výskume zameriaval na vývoj materiálov na konverziu a uskladnenie slnečnej energie. Po ukončení doktorandského štúdia bol postdoktorandským výskumníkom na University of North Carolina at Chapel Hill v Severnej Karolíne, kde sa pod vedením prof. Thomasa J. Meyera venoval štúdiu prenosu elektrónov a vývoju materiálov s využitím vo fotokatalýze a fotovoltike. Šestnásť rokov pracoval v Národnom laboratóriu v Los Alamos (LANL) v americkom štáte Nové Mexiko. Bol vedúcim mnohých medzinárodných výskumných tímov, zástupcom riaditeľa LANL Centra pre pokročilú solárnu fotofyziku a členom Rady vedenia LANL pre energetickú bezpečnosť. V roku 2019 bol cez medzinárodné výberové konanie zvolený do pozície ERA Chair a vedúceho novozriadeného Laboratória pokročilých materiálov na UK v Bratislave. Je spoluautorom 58 odborných publikácií v prestížnych periodikách vrátane Nature, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences a ďalších, ktoré boli doteraz citované viac než 3 900-krát. Je tiež spoluvynálezcom piatich patentov udelených v USA.

Text a foto NCP VaT