Oslava vedy a techniky

Tohtoročné ocenenie Vedec roka SR si prevzalo päť výnimočných slovenských osobností pôsobiacich v oblastiach behaviorálnej ekológie, biomedicíny, vodíkových technológií, výrobných technológií a informatiky.

Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2021. Zľava Pavol Prokop, Michal Hatala, Lucia Balážová, Tomáš Brestovič, Ladislav Hluchý, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Ocenenie v piatich kategóriách

Vedec roka SR je podujatie s cieľom pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešnej práce, zavádzanie nových technológií a súčasne pripomínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu. Podujatie sa koná pravidelne každý rok od roku 1997.
Tvorcom jeho myšlienky a zakladateľom bol vedecko-technický publicista a propagátor vedy Ľubomír Lenoch (1925 – 2012), predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov a riaditeľ Journaliste-Studio. Tieto dva subjekty organizovali prvých 15 ročníkov podujatia.
Od 16. ročníka až po súčasnosť podujatie spoločne organizujú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenská akadémia vied (SAV).
Ocenenia sa odovzdávajú v piatich kategóriách: Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Vedec roka SR 2021 Pavol Prokop s cenou, foto Marián Zelenák, CVTI SR

Takmer 70 nominácií

Hodnotiaca komisia tento rok vyberala laureátov spomedzi šesťdesiatich ôsmich nominovaných. Komisiu tvorilo šesť členov, pričom išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Boli nimi prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING.
Za rok 2021 získali ceny v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

V kategórii Vedec roka
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Za objasnenie nových poznatkov o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi

V kategórii Mladý vedecký pracovník
Mgr. Lucia Balážová, PhD. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Za identifikáciu a popísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky práce boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications.

Publikácia k výročiu

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností pripravil v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Slovenskou akadémiou vied brožúru k jubilejnému 25. ročníku podujatia Vedec roka SR. Jej cieľom je priblížiť iniciatívu, ktorá podporuje a propaguje vedcov, technikov, technológov a výskumníkov Slovenska, a ich významné výsledky, ktoré posúvajú hranice poznania a majú praktické uplatnenie.
Brožúra s názvom Vedec roka SR – 25 rokov približuje históriu podujatia, aktuálnych vyhlasovateľov a jednotlivé ročníky oceňovania. Prináša prehľad a informácie o viac ako sto špičkových vedcoch, ktorí sú laureátmi ocenenia Vedec roka SR v jednotlivých kategóriách.
Brožúru nájdete v elektronickej podobe na stránke portálu Veda na dosah.

V kategórii Inovátor roka
prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Za inovatívny výskum a implementáciu unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike

V kategórii Technológ roka
prof. Ing. Michal Hatala, PhD. Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove
Za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi

V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Za mimoriadnu úspešnosť pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a za výsledky získané v rámci týchto projektov, najmä za výsledky pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu

Výtvarné stvárnenie ceny

Od roku 2017 až doteraz sa oceneným osobnostiam odovzdáva cena zo skla, ktorú vyhotovil sklársky odborník Mgr. art. Oliver Leššo zo Space Glass, s. r. o. Ide o vrstvené hmoty skla lepené na seba. Medzi vrstvami je vákuové pokovovanie hliníkom. Zo spodnej strany je nalepený dichroický farebný filter. Následne je celá hmota brúsená a leštená technikou optického spracovania skla. Do hmoty je urobený cez hliníkové vrstvy prienik, ktorý sa frézuje v tvare zalomenej šošovky. Neúplný hranol má výšku 22 cm a hranu 5 cm, hmotnosť okolo 1 000 gramov. Pre každý rok sa mení jej podfarbenie, ktoré je špecifické pre danú kategóriu ocenenia. To znamená, že každé výtvarné stvárnenie ceny je jedinečným kusovým originálom.

Foto Marián Zelenák, CVTI SR

Oddaní slovenskému výskumu

Nad 25. ročníkom oceňovania prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Slávnostné podujatie svojimi vstupmi spríjemnili akordeonista Boris Lenko a violončelista Jozef Lupták.
Na podujatí sa zúčastnili Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia hodnotiacej komisie podujatia, rektori viacerých slovenských univerzít, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri. Som veľmi rád, že máme toľko excelentných osobností v oblasti vedy a výskumu, ktoré v našej krajine pomáhajú zvyšovať kvalitu života. Aj vďaka týmto významným ľuďom si Slovensko zachováva konkurencieschopnosť a sebestačnosť. Budeme robiť všetko pre to, aby sme pre vedkyne a vedcov na Slovensku vytvorili vyhovujúce podmienky, a tým aj zefektívnili a skvalitnili prostredie v oblasti vedy a výskumu, priblížil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.
Teším sa, že aj tento rok sme mohli upriamiť pozornosť na to, že slovenská veda a výskum má osobnosti, ktoré nielen odbornými vedomosťami, ale aj vnútorným zápalom pre svoju profesiu dosahujú vynikajúce výsledky, konkurencieschopné a plne etablovateľné v európskom výskumnom priestore. Z pozície CVTI SR sa snažíme byť slovenským vedcom a výskumníkom silným a nápomocným partnerom, a pomáhať im tak našimi aktivitami v ich práci, doplnil Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.
Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2021 sú dostupné na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.


Súťažná otázka

Ak nám do 31. júla 2022 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kto získal ocenenie Vedec roka SR v 1. ročníku podujatia?

zaradíme vás do žrebovania o brožúru Vedec roka SR – 25 rokov. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

NCP VaT pri CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre