Oxidačný stres

Komplexný pohľad na oxidačný stres prinesie vo svojej prednáške v júnovej Vede v CENTRE v CVTI SR Jana Radošinská.

Mnoho ľudí v súčasnosti spája príčinu svojich zdravotných problémov s pojmom oxidačný stres, vďaka čomu sú čoraz populárnejšie aj produkty na jeho potlačenie. Vplyv oxidačného stresu na rôzne oblasti zdravia je naozaj preukázateľný, no málokto pozná mechanizmy jeho vzniku či spracovania v tele.
Oxidačný stres je stav, keď sa v organizme narúša rovnováha medzi oxidačnými a antioxidačnými mechanizmami v prospech tých, ktoré vedú k oxidačnému poškodeniu. Dochádza k tomu jednak pri nadmernej tvorbe či príjme prooxidačných látok, jednak pri poruche v obranných antioxidačných mechanizmoch. Dôsledkom môže byť poškodenie biologicky aktívnych molekúl a následne aj dôležitých štruktúr. Medzi klinické následky oxidačného stresu patrí napríklad karcinogenéza či ateroskleróza a s ňou spojené komplikácie, neurodegenerácia, ale aj iné degeneratívne ochorenia či starnutie.
Prednáška vysvetlí mechanizmy oxidačného stresu, prečo sa oxidačný stres spája so spomenutými patologickými procesmi a či je oxidačný stres vždy len negatívny. Budú sa v nej spomínať aj prírodné antioxidanty, ale aj bežne používané lieky, ktoré oxidačný stres znižujú. V neposlednom rade sa oboznámite so spôsobmi jeho prevencie, pretože ochorenia spojené s oxidačným stresom sú napriek pokroku v medicíne najčastejšou príčinou morbidity a mortality v rozvojových aj rozvinutých krajinách vrátane Slovenska.
Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 30. júna 2022 o 17.00 h. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. júna 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička Fyziologického ústavu tejto fakulty a čiastočne ako vedecká pracovníčka Ústavu pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Celý svoj profesionálny život sa venuje vzdelávaniu študentov v zdravotníckych odboroch a posledné roky objasňovaniu vzťahov medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami, ich rizikovými faktormi a vlastnosťami červených krviniek v prepojení na problematiku oxidačného stresu.

Text a foto NCP VaT