Používanie prídavného mena odrážavý a podstatného mena odrážavosť

Prídavné meno odrážavý ani podstatné meno odrážavosť základné kodifikačné príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2000 a Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003, neuvádzajú, nezachytáva ich ani starší šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968. Preto niekedy vznikajú pochybnosti, či sú uvedené slová správne. To, že slová odrážavý a odrážavosť nie sú lexikograficky spracované, však neznačí, že nemôžu byť správne. Rozhodujúce je, či sú utvorené v zhode so slovotvornými postupmi platnými v spisovnej slovenčine.

Prídavné meno odrážavý je pravidelne utvorené príponou -avý od nedokonavého slovesa odrážať, resp. odrážať sa, ako sú utvorené napríklad prídavné mená podnikavý, prchavý, štiepavý, ťahavý, váhavý, zbiehavý od sloviespodnikať, prchať, štiepať (sa), ťahať, váhať, zbiehať (sa). Od uvedených prídavných mien sú príponou -osť utvorené podstatné mená podnikavosť, prchavosť, štiepavosť, ťahavosť, váhavosť, zbiehavosť, ktorými sa vyjadruje schopnosť vykonávať istý dej ako želanú či neželanú vlastnosť.

Ako sme v odborných textoch zistili, prídavné meno odrážavý sa používa v spojeniach ako odrážavý efekt, odrážavý povrch, odrážavá vlastnosť, odrážavá vrstva, odrážavé nápisy, odrážavé projektily atď. Podstatné menoodrážavosť sme zachytili okrem iných aj v týchto vetách:   danej látky pre neutróny. Podstatné meno odrážavosť je domácim ekvivalentom z latinčiny prevzatého slova reflexia ako fyzikálneho termínu.

Prídavné meno odrážavý aj podstatné meno odrážavosť sú utvorené v súlade so slovotvornými postupmi platnými v spisovnej slovenčine, odborná jazyková prax ich potrebuje, preto nemožno mať nijaké námietky proti ich používaniu, pričom prídavné meno odrážavý má význam „ktorý má schopnosť odrážať, resp. odrážať sa“ a podstatné meno odrážavosť má význam „schopnosť odrážať, resp. odrážať sa“.

 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV