Používanie slov pokovovať, pokovovanie, pokovovaný a pokoviť, pokovenie, pokovený

V jazykovej praxi sa stretáme so slovesom pokoviť s významom „pokryť vrstvou kovu“ a od neho utvoreným slovesným podstatným menom pokovenie a trpným príčastím, resp. prídavným menom pokovený, napr. Potrebujem pokoviť menšie množstvo skrutiek, podložiek, struniek a plieškov z motorky. – Nie všetko sa musí pokoviť práve použitím elektrického prúdu, ide to aj chemicky. – Keramické súčiastky sa tiež dajú vzájomne zospájkovať, ale ich povrch sa musí najskôr pokoviť meďou alebo niklom. – Predmety určené na pokovenie sa zavesujú do kúpeľa a pripájajú sa k zápornému pólu zdroja ako katódy. – Naša firma sa zaoberá výrobou a montážou vitráží a vákuovým pokovením. – Pokovená vrstva odráža dlhovlnné infračervené žiarenie… (Citované doklady sú z internetových stránok.) Popri podobách pokoviť, pokovenie, pokovený sa v jazykovej praxi nezriedka stretáme s podobami pokovovať, pokovovanie, pokovovaný. Vynára sa otázka, ktoré z uvedených podôb sú jazykovo vhodnejšie.

Z uvedených dvoch podôb slovesa je v spisovnej slovenčine primerané používať podobu pokovovať utvorenú príponou -ovať podobne, ako sú utvorené slovesá pocínovať s významom „pokryť vrstvou cínu“, pozinkovať s významom „pokryť vrstvou zinku“, pogumovať s významom „pokryť vrstvou gumy“. Od slovesa pokovovať je utvorené slovesné podstatné meno pokovovanie a trpné príčastie, resp. prídavné meno pokovovaný. Sloveso pokovovať zachytáva aj 3. vydanie Pravidiel slovenského pravopisu z roku 2000 či 4. vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka z roku 2003, v ktorom sa na ilustráciu uvádzajú slovné spojenia chemické pokovovanie, pokovovanie súčiastok, kým podobu pokoviť tieto príručky nezaznačujú.

Vety citované na začiatku majú teda takúto vhodnú podobu: Potrebujem pokovovať menšie množstvo skrutiek, podložiek, struniek a plieškov z motorky. – Nie všetko sa musí pokovovať práve použitím elektrického prúdu, ide to aj chemicky. – Keramické súčiastky sa tiež dajú vzájomne zospájkovať, ale ich povrch sa musí najskôr pokovovať meďou alebo niklom. – Predmety určené na pokovovanie sa zavesujú do kúpeľa a pripájajú sa k zápornému pólu zdroja ako katódy. – Naša firma sa zaoberá výrobou a montážou vitráží a vákuovým pokovovaním. – Pokovovaná vrstva odráža dlhovlnné infračervené žiarenie…