Pozor, elektrina!

Konzoly vedení využíva vtáctvo

V súčasnosti vieme, že prítomnosť vtáctva je ukazovateľom zdravšieho životného prostredia. Človek svojimi aktivitami výrazne mení krajinu, pričom dôsledky sú neraz pre operence hrozbou. Akú hrozbu predstavuje pre vtáky elektrická sieť?

Na Slovensku žije viac ako 360 vtáčích druhov. Nie všetky sa u nás vyskytujú pravidelne. Pre ľudí sú však veľmi užitočné – živia sa škodcami poľnohospodárskych plodín, konzumovaním uhynutých živočíchov, plnia sanitárnu funkciu.

Prvok typu zub ako zábrana na dvojzávesovej konzole

Bariéry v krajine
Predstavte si vzdušnú vzdialenosť zo Slovenska na južný pól a naspäť. Približne takáto je sumárna dĺžka nadzemných elektrických vedení v našej krajine – 35-tisíc kilometrov. Život bez elektriny si už nevieme predstaviť. Kým v roku 1918 boli elektrifikované len 2 percentá obcí na Slovensku, v roku 1946 to bolo už vyše 40 percent a v súčasnosti má distribúciu elektriny zabezpečenú každá obec. Vo voľnej krajine pribúdajú bariéry, ktorým sa vtáctvo zatiaľ nedokázalo úplne prispôsobiť. Na Slovensku si, našťastie, túto hrozbu uvedomujú všetky energetické spoločnosti – na jej minimalizácii od 90. rokov 20. storočia aktívne spolupracujú s odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a Štátnej ochrany prírody SR. Interakcia vtáctva s elektrickým vedením má niekoľko aspektov. Konzoly stĺpov elektrických vedení typu 22 kV predstavujú pre vtáctvo v otvorenej krajine veľmi atraktívne miesto. Tam, kde chýbajú vhodné stromy, využívajú vtáky takýto vyvýšený posed na pozorovanie a lov koristi, odpočinok, kontrolu teritória. Po dosadnutí na kovovú konzolu vzniká najmä pre stredné a veľké druhy riziko dotyku s vodičom pod napätím a následného zásahu elektrickým prúdom, tzv. elektrokúcia (z anglického výrazu electrocution). Zranené či usmrtené bývajú početnejšie druhy (napr. myšiak hôrny, straka obyčajná, vrana popolavá, sokol myšiar), no tiež vzácnejšie jedince ako sokol rároh, orol kráľovský či orol krikľavý. Od roku 1993, keď sa problém začal na našom území systematicky riešiť, sa otestovalo niekoľko typov prvkov. Ich účelom je prevencia elektrokúcie, teda umožniť vtáctvu bezpečne pristáť, alebo tam, kde to konštrukcia konzoly neumožňuje, dosadnutiu úplne zabrániť. Prvým použitým prvkom boli v roku 1993 na území Národného parku Malá Fatra tzv. hrebene, tie sa potom využívali aj na mnohých ďalších miestach. V záujme nájdenia prvku s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou vývoj pokračoval. Výsledkom bol tzv. zub, ktorý sa používa od roku 2007. Jeho vysokú účinnosť pri ochrane vtáctva preukázal aj najnovší výskum, realizovaný v rámci projektu LIFE Energia od roku 2014, keď sa skontrolovalo 9 534 stĺpov s týmto prvkom. Vývoj pokračuje a v závislosti od príslušnej energetiky sa spôsoby zvyšovania bezpečnosti stĺpov rôznia.

Dôsledky nárazov

Hrebene používané od roku 1993 nie sú ideálnou zábranou.

Ku kolíziám vtáctva s elektrickými drôtmi dochádza vtedy, keď si letiace jedince nevšimnú prekážku vôbec, alebo ju zaregistrujú priveľmi neskoro a už nedokážu zmeniť dráhu letu (znížená viditeľnosť, oslepenie slnkom a pod.). Dôsledkom nárazu je závažné zranenie a nezriedka následný úhyn. Najčastejšie sa to stáva v územiach, v ktorých elektrické vedenie križuje potravné a hniezdne biotopy, prípadne ak takéto vedenie leží kolmo na hlavnú migračnú trasu. Ohrozené sú veľké jedince s ťažšou manévrovacou schopnosťou (labute, volavky, bociany), ale aj menšie druhy, najčastejšie viazané na vodné biotopy. Kedysi omnoho početnejší drop veľký, najťažší európsky lietajúci vták, vymizol s výnimkou jednej lokality zo všetkých ostatných oblastí na Slovensku. Dôvodom bola okrem iných faktorov aj výstavba vedení priamo vo výške jeho letovej hladiny. Na Slovensku je zatiaľ ekologizovaných viac ako 30 percent elektrických vedení, pričom ďalšie bezpečné úseky naďalej pravidelne pribúdajú. To, že ide naozaj o závažný problém, zasluhujúci patričnú pozornosť a starostlivý prístup, dosvedčujú aj čísla. Na základe dostupných publikovaných výsledkov je v Európe v dôsledku interakcie s elektrickým vedením za jedinú hodinu zabitých približne 400 jedincov rôznych druhov vtáctva, čo nám dáva číslo nie menej ako 3,5 milióna obetí každý rok. Následky vzájomných stretov neovplyvňujú len vtáky, hoci z hľadiska prežitia sú jednoznačne vystavované oveľa väčšiemu riziku. Z pohľadu energetických spoločností (a obyvateľstva) dochádza k výpadkom prenosu elektrickej energie, čo si žiada náklady na obnovu jej dodávky. Platí tu jednoduchá priama úmera – čím viac bezpečných vedení, tým viac živého vtáctva a menej problémov. Na Slovensku je zatiaľ ekologizovaných viac ako 30 percent elektrických vedení, pričom ďalšie a ďalšie bezpečné úseky pravidelne pribúdajú.

Päť rokov v teréne

Rôzne spôsoby ochrany vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom

Prvý a na Slovensku doposiaľ najväčší projekt tohto druhu, ktorý priniesol systematický výskum i riešenie uvedeného problému, má názov LIFE Energia. Prebieha od roku 2014, s podporou Európskej komisie ho koordinuje združenie Ochrana dravcov na Slovensku. Osemdesiatjeden vyškolených terénnych pracovníkov preskúmalo takmer 7-tisíc kilometrov elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV v 13 chránených vtáčích územiach. Po prepočte strávili v teréne 1 825 dní, a to za každého počasia a za každých okolností. Vďaka špeciálnej metodike sa podarilo vymedziť 77 km, ktoré predstavovali pre letiace vtáctvo vôbec najväčšiu hrozbu z hľadiska nárazov. Od júna 2016 tu zodpovedné energetické spoločnosti inštalujú celkovo 8 000 prvkov troch rôznych typov, ktoré zvýšia viditeľnosť vedení natoľko, aby ho vtáky včas zaregistrovali a bezpečne nadleteli. Interaktívna mapa s vyznačením jednotlivých lokalít je aj na webovej stránke projektu.

Prvky zvyšujúce viditeľnosť vedení, vyvinuté primárne pre ochranu letovej premávky.

Prvky sa vyberali na základe prísnych kritérií a výsledkov podobných výskumov s vysokou odbornou úrovňou. Samozrejme, aby sa overila účinnosť týchto opatrení, na všetkých úsekoch prebieha dôsledný kontrolný monitoring. Predbežné výsledky hovoria o takmer stopercentnej účinnosti, celkové vyhodnotenie bude publikované v roku 2019, po ukončení výskumu.
Najefektívnejším spôsobom, ako sa úplne vyhnúť nárazom vtáctva, je uloženie vedení do zeme. Táto možnosť však predstavuje možnosť často až 20-krát drahšiu oproti inštalácii prvkov, preto sa využíva na najkritickejších miestach a vo vybraných investičných projektoch.

Vzorové Slovensko
Od začiatku spolupráce ornitológov a energetikov sa pri ekologizácii vedení pozornosť zameriava v prvom rade na lokality, kde sú hniezdne, resp. lovné teritóriá vzácnych druhov, predovšetkým v chránených vtáčích územiach. Slovensko je svetlým príkladom pre mnohé krajiny na svete, pretože všetky energetické spoločnosti pristupujú k problému zodpovedne a veľmi aktívne. Vďaka tomu už ani prívlastok stĺpy smrti nie je taký aktuálny – v mnohých lokalitách vznikli stĺpy života. Okrem bezpečných konzol sú stĺpy či stožiare tak distribučných, ako aj prenosových vedení po dohode využívané na umiestnenie búdok, kde s obľubou hniezdi niekoľko druhov, najčastejšie sokol myšiar. O naše výsledky a skúsenosti majú záujem v zahraničí. Tým, že sa o ne delíme, pomáhame vytvárať bezpečnú krajinu pre vtáctvo nielen na Slovensku, ale tiež v mnohých ďalších štátoch.

Lucia Deutschová, Marek Gális, Martina Brinzíková Badidová
Ochrana dravcov na Slovensku
www.lifeenergia.sk

 


Mapa terénu a oblastí, v ktorých prebieha projekt LIFE Energia.
Projekt LIFE Energia je podporený Ministerstvom životného prostredia SR a Európskou úniou v rámci programu LIFE. Významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000. Partnerskými energetikami sú Západoslovenská distribučná, a. s., a Východoslovenská distribučná, a. s. Na ekologizácii vedení sa podieľajú tiež Stredoslovenská distribučná, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 

 

 

 

 

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre