Pravopis zloženého prídavného mena tepelno-technický, resp. tepelnotechnický

V jazykovej praxi sa používajú dve pravopisné podoby zloženého prídavného mena, ktorých odvodzovacím základom je prídavné meno tepelný a podstatné meno technika, a to podoba písaná bez spojovníka,tepelnotechnický, a podoba písaná so spojovníkom, tepelno-technický. Dostali sme otázku, ktorá z uvedených podôb je náležitá.

Na internetových stránkach sme našli slovné spojenia toho istého podstatného mena s  obidvomi podobami zloženého prídavného mena, napr. tepelnotechnický/tepelno-technický posudok budovy, tepelnotechnické/tepelno-technické posúdenie stavebnej konštrukcie, tepelnotechnická/tepelno-technická ochrana budov, tepelnotechnické/tepelno-technické požiadavky, tepelnotechnické/tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií.

Pri odpovedi na otázku, ktorá z uvedených podôb zloženého prídavného je vhodná, treba si objasniť, či medzi jednotlivými časťami zloženého prídavného mena je priraďovací vzťah, ktorý môžeme vyjadriť zlučovacou spojkoua, t. j. či ide o vzťah tepelný a technický, v takom prípade sa zložené prídavné meno píše so spojovníkom, alebo ide o podraďovací vzťah medzi jednotlivými časťami zloženého prídavného mena, o bližšie určenie jedného člena druhým, ktoré vychádza zo združeného pomenovania, v ktorom je vyjadrený podraďovací vzťah, v takom prípade sa zložené prídavné meno píše bez spojovníka. Odvodzovacím základom zloženého prídavného mena, ktoré nás zaujíma, je slovné spojenie tepelná technika, pričom toto slovné spojenie má dva významy. Pomenúvajú sa ním technické zariadenia súvisiace so zabezpečovaním tepelných pomerov, napr. spotrebiče na tuhé palivá, vykurovacie telesá, plynové kotly, klimatizačné zariadenia. Uvedeným slovným spojením sa však pomenúva aj súhrn prostriedkov, postupov a poznatkov súvisiacich s tepelnými vlastnosťami materiálov, s tepelnými pomermi istého prostredia a pod. Zložené prídavné meno má teda význam „týkajúci sa tepelnej techniky, súvisiaci s tepelnou technikou“ v obidvoch naznačených významoch slovného spojenia tepelná technika a v takom prípade je náležitá podoba tepelnotechnický bez spojovníka.