Príroda v mestách

Attila Tóth, krajinný architekt a učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, sa vo svojej júnovej prednáške venoval koncepcii zelenej infraštruktúry a stratégii Európskej únie v tejto oblasti.

Prednáška poskytuje prehľad o európskych legislatívnych a politických dokumentoch a vysvetľuje postavenie zelene a zelenej infraštruktúry v slovenskej legislatíve. Predstavuje pozitívne príklady verejných priestorov a verejnej zelene z rôznych európskych krajín a poukazuje na význam a hodnotu zelených priestorov v mestách a obciach. Definuje hlavné problémy a nedostatky zelene na Slovensku a ukazuje možnosti zveľadenia zelenej infraštruktúry.

Ing. Attila Tóth, PhD., je krajinný architekt a krajinný plánovač pôsobiaci ako vysokoškolský učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie je plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v mestách, obciach a krajine. Túto problematiku skúmal v roku 2018 na Technickej univerzite RWTH v Aachene a v roku 2019 na Pôdohospodárskej univerzite BOKU vo Viedni. Je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019, ocenenia Green Talents Award 2017 a dvojnásobný nositeľ ceny Európskej rady škôl krajinnej architektúry.

R, foto NCP VaT