Slovenčina na každý deň

Koncom minulého roka vyšla zaujímavá knižka, ktorá môže byť pre milovníkov slovenčiny veľmi príjemným spoločníkom.

Minulý rok sme strávili doma viac času ako zvyčajne a už je jasné, že ani začiatok nového roka nebude iný. Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorá vyšla vo vydavateľstve Veda pred Vianocami minulého roka, by mohla byť zaujímavým čítaním a vhodným námetom na poučnú zábavu počas dlhých (nielen) zimných večerov pre dospelých aj pre školopovinné deti.

Rady pre všetkých

Knižka vznikla (od nápadu po realizáciu) počas pandémie spôsobenej šírením koronavírusu, keď sa vo zvýšenej miere prejavil záujem verejnosti o jazykovoporadenské služby, navyše v tom čase bolo možné poskytovať služby telefonickej poradne len obmedzene, prípadne vôbec. V porovnaní s bežným obdobím sa zvýšil počet e-mailových otázok širšieho okruhu používateľov jazyka. Neboli to len tradiční opytujúci sa – autori, redaktori a prekladatelia, prípadne tí, ktorých jednoducho zaujímajú či trápia isté jazykové otázky a hľadajú na ne odpovede, ale boli to aj rodičia, z ktorých sa zrazu stali domáci učitelia. Cieľom tejto publikácie je pomôcť, poradiť, dať odporúčania každému, kto to potrebuje. Autorky podľa vopred vypracovanej koncepcie spracovali aktuálne témy a námety s prvoradým zámerom, aby boli iné, používateľsky prívetivé. Ich výber bol výsledkom tímovej spolupráce založenej na bohatých skúsenostiach s jazykovým poradenstvom a na kontakte s používateľmi jazyka. Novšie i staršie témy koncipovali moderným spôsobom, tak aby poskytli potrebné informácie, ale neunavili čitateľa rozsiahlymi vysvetleniami.

Na forme záleží

S cieľom, pochopiteľne, úzko súvisí forma a spôsob, ako sa jednotlivé témy predkladajú. Príspevky sú stručné, napísané jednoducho a prehľadne, sú graficky členené s podnadpismi a zvýrazneniami textu, ktoré upútajú pozornosť. Vďaka nim čitateľ na prvý pohľad získa dôležitú informáciu. Podnadpisy typu Doplnenie, Príklady apodobne boli v pôvodnej koncepcii, ale v procese tvorby autorky pridávali i ďalšie, ak to pokladali za vhodné. To im dalo možnosť okrem hlavnej témy príspevku doplniť, dopovedať isté analogické javy či súvisiace problémy. Pri redakčnom spracovaní sa redaktorky usilovali štylisticky čo najviac zjednotiť texty jednotlivých autoriek, zároveň však zachovali črty ich autorského rukopisu, ktoré boli mierne odlišné, no text vďaka tomu nie je jednotvárny či príliš usporiadaný. Jednotlivé príspevky rozdelili do hlavných kapitol tematicky podľa oblastí jazyka – od pravopisu cez tvaroslovie, vetnú skladbu, slovnú zásobu až po výslovnosť. V rámci kapitol vyčlenili podkapitoly tak, aby si čitateľ našiel čo najviac príspevkov s podobnou problematikou na jednom mieste, aby dostal čo najucelenejšiu informáciu. Usporiadanie príspevkov v podkapitolách je viac-menej intuitívne, prvoradým cieľom bolo vytvoriť hniezda súvisiacich príspevkov týkajúcich sa napr. skloňovania podstatných mien, písania y/i, čiarok, grafickej úpravy textu a pod. Napriek stručnosti a jednoduchosti vysvetlení sa však autorky usilovali neriešiť problematiku čierno-bielo. Hranica medzi správnym a nesprávnym riešením totiž nie je vždy ostrá a súvisí s komunikačnou situáciou a mnohými inými okolnosťami. Preto s dôrazom na súčasné výsledky výskumu citlivo radia, odporúčajú a komentujú…

Zábavné testovanie

Nezvyčajným bonusom pre čitateľa sú testy v poslednej kapitole. Nepredstavujú akési školské skúšanie, ale možnosť overiť si vedomosti zo slovenského jazyka, zistiť, čo si čitateľ zapamätal z textu knihy, ale hlavne poskytnúť priestor na zábavu, spoločné chvíle strávené zaujímavo a poučne aj v rámci rodiny, teda rodičov s deťmi, či napríklad s priateľmi. V čase dištančného vyučovania môžu byť testy pomôckou pri precvičovaní ústnej aj písomnej komunikácie. Majú rozličnú formu, aby neboli jednotvárne, ale predovšetkým sú koncipované bez chytákov a majú jednoznačné riešenie, ktoré sa uvádza v závere kapitoly. Súčasťou knihy sú aj ilustrácie Mariána Vredíka, čo možno nie je bežné v publikáciách tohto typu, ale ich úlohou je vtipne dotvoriť text a zaujať čitateľov. Publikáciu Slovenčina na každý deň pripravovali autorky s potešením a veria, že svojím nadšením nakazia aj jej čitateľky, čitateľov a čitateľčatá, že si nájdu zaujímavosť o slovenčine každý deň a že sa stane ich spoločníkom pri bežnom používaní jazyka.

Z predslovu Sibyly Mislovičovej
Kniha vyšla v roku 2020 vo vydavateľstve VEDA.


Súťažná otázka

Ak nám do 28. februára 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktoré gramatické javy vám robia v slovenčine najväčšie problémy a s akými najčastejšími chybami sa stretávate okolo seba?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sibyly Mislovičovej a kol.: Slovenčina na každý deň z vydavateľstva VEDA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.