Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

Slávnostného prestrihávania pásky sa ujal kolaboratívny robot, ktorému asistovali dekan SjF TUKE Jozef Živčák a Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR

Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

TestBed 4.0 umožní priemyselným firmám posunúť sa v procese digitálnej transformácie. Poskytne priestor pre testovanie riešení pred zavedením do praxe, názorne vysvetlí podnikom, čo je podstatou Industry 4.0 a na akých princípoch funguje. Transformujúce sa slovenské priemyselné podniky sú dnes zamerané na zvyšovanie efektivity procesov: Nemôžu si však dovoliť zastaviť výrobu a skúšať rôzne varianty riešenia alebo rozhodnúť o investícii, kým nemajú presvedčenie o jej efektívnosti. TestBed 4.0 umožní firmám testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať už overené riešenie. Takéto pracovisko je prvé na Slovensku a jedno z mála aj v stredoeurópskom regióne, približuje účel jedinečného pracoviska Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Slovenský priemysel potrebuje zakcelerovať, aby v rámci potrieb súvisiacich s prebiehajúcou digitálnou transformáciou, dokázal udržať konkurencieschopnosť. TestBed 4.0 je jedným z nástrojov, ktorý dokáže transformačné zmeny významne podporiť. Som rada, že po krajinách akými sú Nemecko, kde aktuálne funguje okolo 90 testbedov, a po vzore našich susedov Rakúska a Českej republiky, ktorí v posledných rokoch úspešne budujú a rozvíjajú sieť testbedov, sa aj Slovensko zase raz pozitívne zapíše do inovačnej mapy Európy. Oceňujem, že TestBed 4.0 vytvára platformu spolupráce priemyslu s univerzitami a súčasne otvára priestor pre zapojenie výskumných pracovníkov a mladých talentovaných študentov do riešenia potrieb praxe, ktorý je vybudovaný aj s podporou Ministerstva hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie, uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová.

Zľava: Miriam Letašiova, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Pavol Prepiak – výkonný viceprezident ZAP SR, Ervin Lumnitzer – prorektor TUKE pre vzdelávanie, Martin Morháč – predseda predstavenstva SOVA Digital, ktorá na pôde SjF TUKE otvorila prvý testbed pre Industry 4.0

Strojnícka fakulta TU KE poskytuje testovaciemu pracovisku zameranému na Industry 4.0 ideálne podmienky pre naplnenie zámerov. TestBed 4.0 otvára študentom a výskumným pracovníkom univerzity nové možnosti. Košická strojnícka fakulta je silnou a progresívnu vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou so silným vplyvom na rozvoj strojárstva na Slovensku. Sme lídrami v rôznych oblastiach, schopní zabezpečiť požiadavky na výnimočné inovácie a transfer technológií, vrátane implementácie platformy Priemyslu 4.0 a digitálnej transformácie Slovenska 2030, a to s pružnou reakciou a rešpektovaním meniacich sa podmienok trhu práce, konštatuje dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák.

TestBed 4.0 vytvára ďalšiu platformu pre zintenzívnenie kooperácie univerzity a praxe, motivuje schopných študentov rozvíjať svoj potenciál, umožňuje im spájať sa so zaujímavými odborníkmi z priemyslu. V rámci vzdelávacieho procesu poskytne priestor pre štandardné prednášky a cvičenia, ale aj spracovanie konkrétnych zadaní z podnikov vo forme ročníkových projektov, či záverečných prác. Trh sa dožaduje vytvárania nových študijných odborov a zvyšovania úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou. TestBed 4.0 má ambíciu výrazne zasiahnuť do výukového procesu a pripravovať ho pre úplne nové profesie, ktoré bude priemysel potrebovať v blízkej budúcnosti. V tejto oblasti máme čo doháňať, hodnotí situáciu Martin Morháč.

TestBed 4.0 je vybudovaný s podporou Európskej únie z operačného programu výskum a inovácie.


SOVA Digital už 30 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optimalizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov. Je členom klastra Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Strojnícka fakulta Technickej univerzity Košice (SjF TUKE) je vzdelávacia, výskumná a inovačná inštitúcia so silným potenciálom v mnohých odboroch strojárenstva, predovšetkým v strojárskej technológii, materiáloch, inováciách výrobkov  a služieb, transfere technológií, automatizácii, mechatronike, robotike, výrobnej technike, experimentálnom a numerickom modelovaní, priemyselnom, digitálnom, environmentálnom, energetickom a biomedicínskom inžinierstve, ale aj v iných oblastiach interdisciplinárneho výskumu. Fakulta je vnímaná ako líder v oblasti aditívnych technológií, biomedicínskeho inžinierstva, robotizácie a digitálneho priemyslu. SjF TUKE je súčasťou univerzity výskumného charakteru s medzinárodnou prestížou a s významným vplyvom na rozvoj strojárskeho priemyslu na Slovensku.

Komentáre