Stručná história internetu: od jeho vzniku až po súčasnosť

Foto Pexels/Andrea Piacquadio

Internet tvorí neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí po celom svete. Ako sa od výhradne vládnych a vojenských účelov rozšíril do domácností naprieč celým svetom?

Súčasní poskytovatelia internetu bojujú o priazeň svojich odberateľov tak, že sa snažia priniesť čo najrýchlejší a najspoľahlivejší internet na doma. Aby sa však dostal do podoby, v akej ho poznáme v súčasnosti, musel prejsť náročným a pomerne dynamickým vývojom. Vynález tejto rozsiahlej a neustále sa meniacej technológie nemožno pripísať jednej osobe. Je výsledkom práce mnohých vedcov, programátorov a inžinierov, z ktorých každý prispel novými funkciami, aby tak mohla vzniknúť sieť spájajúca celý svet.

Predchodca internetu

Foto Pexels/Brett Sayles

Počiatky internetu sú zakorenené v 50. rokoch minulého storočia v USA, keď vrcholila Studená vojna a vzťahy medzi Severnou Amerikou a Sovietskym zväzom boli napäté. Práve hroziaci jadrový konflikt viedol USA k potrebe vytvoriť komunikačný systém, ktorý by odolal v každej situácii. Prvé počítače boli síce výkonné, no aj veľké, ťažké a neprenosné, a tak začal výskum možnosti rozsiahlej počítačovej siete, ktorá nebude sústredená len na jednom mieste.
K prvému použitiu počítačovej siete došlo v roku 1965, keď Lawrence Roberts vytvoril dva samostatné počítače na rôznych miestach, ktoré spolu komunikovali. Spojenie prebiehalo pomocou telefónnej linky s akusticky prepojeným modemom a prenášalo digitálne dáta pomocou paketov, čiže ucelených blokov dát. Leonard Kleinrock bol prvým človekom, ktorý využil na odoslanie správy sieť na prepínanie paketov, ktorá tvorí základ pre dátovú komunikáciu aj v súčasných počítačových sieťach. Aj keď prvý pokus zlyhal, druhý sa ukázal ako úspešný, vďaka tomu sa zrodil ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network).

Foto Unsplash/Kevin Ku

Do konca roku 1969 boli k sieti ARPANET pripojené len štyri počítače, no práve v 70. rokoch sa začalo rozrastať aj množstvo nových sietí. Rozširovanie počítačových sietí s prepínaním paketov však spôsobilo čoraz ťažšiu integráciu do jedného celosvetového internetu. Tento problém začal riešiť počítačový vedec Vinton Cerf vývojom spôsobu vzájomnej komunikácie všetkých počítačov vo všetkých minisieťach sveta. Postupom času sa tak zrodil vynález nazvaný Transmission Control Protocol (TCP), ku ktorému sa neskôr pridal ďalší protokol Internet Protocol (IP), v súčasnosti známe pod skratkou TCP/IP.

Vznik moderného internetu

ARPANET prijal TCP/IP 1. januára 1983, čo viedlo k vzniku siete sietí, ktorá umožnila rôznym počítačom v rôznych sieťach medzi sebou komunikovať. Bývalý ARPANET tak definitívne získal podobu, v ktorej sú všetky siete prepojené univerzálnym jazykom, a tak sa na tento deň datuje aj oficiálny vznik moderného internetu.

Foto Pexels/MART PRODUCTION

Ďalším významným míľnikom bol vynález World Wide Webu (WWW) v roku 1990. Pod jeho vynájdenie sa podpisuje Tim Berners-Lee, vďaka ktorému nadobudol online svet rozpoznateľnejšiu podobu, čím spoločnosť dostal o krok bližšie k súčasnej podobe internetu. Práve Web pomohol spopularizovať internet medzi širokou verejnosťou a stal sa najbežnejším prostriedkom online prístupu k údajom vo forme webových stránok a hypertextových odkazov. V rokoch 1989 až 1991 viedol vývoj aj ďalších vynálezov, ktoré využívame doteraz – HTTP (HyperText Transfer Protocol), HTML (HyperText Markup Language) či URL (Universal Resource Locators).
Od vojenských a vládnych účelov v časoch vzniku prvých sietí sa tak napokon stal internet populárnym v domácnostiach až v 90. rokoch. Od tých čias došlo k dramatickému nárastu počtu používateľov internetu a tiež počtu prepojených počítačových sietí. Internet tiež výrazne zmenil spôsob práce, ale aj spôsob trávenia voľného času ľudí po celom svete a život bez neho si v súčasnosti vieme len sotva predstaviť.

Tento článok je sponzorovaným obsahom.