Určenie rodu iniciálových skratiek

Foto Stanislav Griguš

V minulom čísle sme sa venovali iniciálovým skratkám, ich výslovnosti a skloňovaniu. V tomto príspevku sa pozrieme bližšie na ich rod. S rodom súvisí výber prídavných mien, príčastí i časovanie slovies v minulom čase, s ktorými sa skratky spájajú.

Kľúčom na určovanie rodu iniciálových skratiek býva nadradené slovo zloženého názvu, z ktorého je skratka utvorená. Pri domácich skratkách, ktoré vznikli zo slovenského viacslovného názvu alebo prekladom skratky cudzieho viacslovného názvu do slovenčiny, možno rod určiť jednoducho. Napríklad v skratke Štátneho ústavu na kontrolu liečiv ŠÚKL je kľúčové slovo ústav, preto sa s ňou narába ako s podstatným menom mužského rodu; pravda, svoju úlohu tu zohráva aj to, že ide o skratkové slovo, ktoré sa končí na spoluhlásku l: ŠÚKL sa dohodol na spolupráci so Štátnym zdravotným ústavom i Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou.
Kľúčovým slovom názvu Organizácia Spojených národov je slovo organizácia, a tak skratka OSN funguje ako podstatné meno ženského rodu: EÚ podporuje multilateralizmus so silnou a efektívnou OSN v jeho jadre. V skratke Centra mikrochirurgie oka CMO je určujúce slovo centrum, preto táto skratka nadobúda charakter podstatného mena stredného rodu, čo podporuje aj jej zakončenie na samohlásku o: CMO začalo pred 22 rokmi písať históriu jednodňovej očnej histórie na Slovensku.

V prípade cudzích iniciálových skratiek sa takisto vychádza z kľúčového slova preloženého cudzieho názvu, nie je to však pravidlo. Pri skratke USA – Spojené štáty americké – je kľúčové slovo štáty, preto sa táto skratka používa v spojení so slovesom v množnom čísle: USA sú krajinou kontrastov a neobmedzených možností. Ale napríklad pri skratke NATO, angl. North Atlantic Treaty Organization, prevážil jej charakter skratkového slova a zakončenie na samohlásku o, ktoré ju priraďuje k podstatným menám stredného rodu, hoci kľúčovým slovom je tu ženské podstatné meno organizácia: Prišiel som ako člen vojsk EUFOR – misie, ktorú NATO poslalo do Konga. Takto možno pristupovať aj ku skratke Organizácie krajín vyvážajúcich ropu OPEC, ktorá na základe zakončenia vo výslovnosti [opek] sa dá zaradiť medzi podstatné mená mužského rodu podľa vzoru dub, porov. Roku 1974 OPEC zvýšil ceny ropy na dvojnásobok, a ktorú možno aj skloňovať: OPEC-u, OPEC-om.

Príkladom toho, že zásada určovania rodu iniciálových skratiek podľa kľúčového slova neplatí absolútne, je skratka FBI, v plnom znení Federal Bureau of Investigation. Táto skratka patrí medzi anglické iniciálové skratky, ktorých výslovnosť je hláskovaná (podľa anglickej výslovnosti hlások) [ef bí aj] a ktoré sa neskloňujú. Jednako vzhľadom na charakter slovenčiny pri zapájaní danej skratky do viet je potrebné určiť jej rod. Ak sa oprieme o kľúčové slovo, je ním anglické slovo bureau, ktoré sa prekladá ako úrad, ústredie, ústredňa alebo agentúra. Táto skratka by sa teda mohla používať ako podstatné meno mužského rodu (úrad) alebo stredného rodu (ústredie) alebo ženského rodu (ústredňa, agentúra). Pri rozhodovaní by sme mohli siahnuť po slovníkoch cudzích slov: Veľký slovník cudzích slov (2008) charakterizuje skratku FBI ako nesklonnú skratku stredného rodu s výkladom Federálna kriminálna ústredňa USA. Slovník cudzích slov (2005) podáva výklad Federálny vyšetrovací úrad (kriminálna ústredňa USA), ale rod neuvádza.

V jazykovej praxi sa skratka FBI používa v strednom rode skôr výnimočne: FBI v priebehu niekoľkých hodín nasadilo na vyšetrovanie sedemtisíc pracovníkov, resp. jej rod podľa prívlastku nemožno vždy jednoznačne určiť, keďže okrem nominatívu a akuzatívu jednotného čísla sú tvary prídavných mien v mužskom neživotnom rode a v strednom rode totožné. Skratka sa v prevažnej väčšine používa ako podstatné meno ženského rodu, napr. FBI získala zvukový záznam telefonického rozhovoru ženy v unesenom lietadle. – Jean sa spojil s marseillskou FBI, ktorá mu poskytla zbrane a dvoch ľudí. Zriedkavejšie sa k nej pristupuje ako k mužskému podstatnému menu: Zároveň s týmto opatrením začal FBI rozsiahle vyšetrovanie všetkých firiem… pre podozrenie z prania špinavých peňazí. – Podarilo sa to vďaka dôkazom, ktoré FBI zhromaždil. Takáto rozkolísanosť skratky FBI je opodstatnená a možno ju akceptovať.

Napokon sa dotknime pravopisnej stránky. Pri niektorých skratkách sa v anglickom origináli uplatňuje dvojaký zápis, a to bez bodky aj s bodkou bez medzier, napr. U.S.A. V slovenčine píšeme iniciálové skratky bez bodky – USA.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.