V Bad Honnefe sa pracuje na návrhu stratégie časticovej fyziky

20. januára 2020 sa v malom meste Bad Honnef v Nemecku zišli vedúce osobnosti európskej časticovej fyziky na týždeň intenzívnych diskusií, ktoré nasmerujú budúcnosť fundamentálneho výskumu.

Vypracovanie návrhu stratégie je záverečnou fázou aktualizácie Európskej stratégie pre fyziku častíc. 60 účastníkov bolo zvolaných Európskou strategickou skupinou (ESG), ktorá zahŕňa vedeckého delegáta z každého z členských a pridružených členských štátov CERN, riaditeľov a zástupcov hlavných európskych laboratórií a organizácií a pozvaných jednotlivcov z krajín mimo Európy. Ich úlohou je identifikovať súbor priorít a odporúčaní Rade CERN.

ESG (osobitný orgán zriadený Radou CERN približne raz za päť rokov) bola v septembri 2017 požiadaná, aby sformulovala aktualizáciu európskej stratégie pre časticovú fyziku. Výzva časticovej komunite v roku 2018 mala za výsledok 160 príspevkov, o ktorých sa diskutovalo na otvorenom sympóziu v ​​Granade v Španielsku v máji 2019. ESG potom pripravila vedecký sumár, ktorý uverejnila ako 200-stranovú informačnú knihu, ktorá bude tvoriť základ pre diskusie v Nemecku tento týždeň.

Táto aktualizácia stratégie, ktorá je tretia od roku 2005, sa zameriava na to, ktorý veľký projekt by mal nasledovať po LHC, keď sa jeho fáza s vysokou luminozitou skončí na konci tridsiatych rokov. Existuje široká podpora pre elektrón-pozitrónový kolajder, ktorý podrobne preskúma Higgsov sektor, ako aj pre vysoko-energetický kolajder protónov v CERNe. V Európe sú možné alternatívy známe ako Kompaktný lineárny kolajder a Budúci kruhový kolajder, zatiaľ čo ďalšími v hre sú Medzinárodný lineárny kolajder (ILC) v Japonsku a veľký Kruhový elektrón-pozitrónový kolajder v Číne. V aktualizácii stratégie sa budú brať do úvahy aj experimenty mimo kolajderov, výpočty, inštrumentácia a ďalšie kľúčové aspekty rastúceho významu v tejto oblasti, ako sú energetická účinnosť a komunikácia.

Predchádzajúca aktualizácia stratégie z roku 2013 priniesla niekoľko odporúčaní s vysokou prioritou: úplné využitie LHC vrátane modernizácie urýchľovača a detektorov pre vysokoluminozitnú fázu; výskumné, vývojové a konštrukčné štúdie budúceho vysoko-energetického urýchľovača v CERNe; vytvorenie neutrínového programu v CERNe pre fyzikov na vývoj detektorov pre experimenty v neutrínových zariadeniach na báze urýchľovača na celom svete a prijatie návrhu Japonska na prediskutovanie možnej účasti Európy na ILC. Prvé tri sú v plnom prúde, zatiaľ čo rozhodnutie o ILC stále zostáva na japonskej vláde. K ďalším záverom aktualizácie z roku 2013 patrila potreba užšej spolupráce s komunitami astročasticovej a jadrovej fyziky, ktorá sa splnila napríklad prostredníctvom nedávno založeného centra pre teóriu astročasticovej fyziky (EuCAPT) a novej série spoločných seminárov ECFA-NuPECC-APPEC, Jenas. Žiadala sa aj väčšia rozmanitosť vedeckého programu, ktorá viedla k iniciatíve Physics Beyond Colliders vedenej CERNom, ktorá bude tiež ústrednou súčasťou diskusií tohto týždňa.

Odporúčania ESG sa majú formálne schváliť na zasadnutí Rady CERN 25. mája v Budapešti.

Ivan Melo

Komentáre