Vedecké osobnosti roka 2016

Ocenenie osobností vedy a techniky – Vedec roka SR sa udeľuje pravidelne už dve desaťročia. Odborným gestorom súťaže je Slovenská akadémia vied, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Ocenenia odovzdali vedcom v piatich kategóriách.

Foto CVTI SR

Cieľom ocenenia Vedec roka SR je spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovanie verejnosti o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.

Takmer stovka ocenených

 Za dvadsať rokov ocenenie Vedec roka SR udelili dovedna 99 významným slovenským vedcom a vedkyniam (vrátane tohto roku). Jubilejný 20. ročník oceňovania sa konal opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana. Prvým vedcom roka (v roku 1997) sa stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., odborník v oblasti teoretickej kvantovej optiky. Víťaz 19. ročníka udeľovania cien z minulého roku je Ing. Ján Tkáč, DrSc., odborník v oblastiach bionanotechnológií a glykomiky. Prvou ocenenou ženou sa stala PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., v kategórii Mladý výskumník roka, v druhom ročníku udeľovania cien.

Veda – oslava myslenia

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenenia Vedec roka SR 2016 sa uskutočnilo 16. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vedcom roka SR 2016 sa stal prof. Pavol Povinec z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hodnotiaca komisia ocenila jeho prínos a výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity. Byť vedcom podľa tohtoročného Vedca roka SR znamená veľa pracovať aj vo voľnom čase,pričom veda je podľa neho skôr zadosťučinenie a oslava myslenia. Keď prídu výsledky, sú potešením z každodennej práce a nových nápadov, povedal P. Povinec.

VEDEC ROKA SR

Prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc., prispel významnou mierou k vybudovaniu unikátneho urýchľovačového centra na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, zameraného na výskum jadrových procesov pri nízkych energiách, a na vývoj a aplikácie rádionuklidových a iónových analytických metód. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky možno zaradiť vývoj a využitie nových ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických metód na identifikáciu zdrojov pozadia detektorov operujúcich v podzemných laboratóriách. Vyvinuté metódy merania veľmi nízkych koncentrácií rádionuklidov umožnili profesorovi Povincovi tiež významnou mierou ovplyvniť výskum v oblasti environmentálnej rádioaktivity. Išlo najmä o zhodnotenie globálnej a regionálnej radiačnej situácie po havárii Fukušimskej jadrovej elektrárne s následnou analýzou rádioaktívneho znečistenia atmosféry, japonských pobrežných vôd a vôd Tichého oceánu.

VEDKYŇA ROKA SR

Ing. Mária Omastová, DrSc., vedkyňa Ústavu polymérov SAV a od roku 2015 aj členka Predsedníctva SAV, získala ocenenie za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články. V posledných rokoch svojej výskumnej činnosti sa venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami sinými nanočasticami alebo s inými polymérmi, organickými alebo anorganickými substrátmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach. Chemické senzory v súčasnosti reprezentujú rýchlo rastúcu oblasť výskumu, ktorá poskytuje množstvo aplikácií pre každodenný život, ako aj pre sofistikované analýzy s praktickým výstupom. Špičkovú kvalitu výskumu Ing. Márie Omastovej, DrSc., potvrdzujú vysoká citovanosť publikácií, široká medzinárodná spolupráca, pozvané prednášky na medzinárodných vedeckých konferenciách. V roku 2015 jej udelili Medailu Daniela Belluša za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie.

OSOBNOSŤ ROKA V PROGRAMOCH EÚ

Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, získal ocenenie za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Významným spôsobom prispel k budovaniu vedeckej školy v progresívnej oblasti mikroelektroniky a fotoniky na Slovensku. Ako vedúci riešiteľ zodpovedal za viac ako 30 domácich a zahraničných projektov, v súčasnosti vedie projekty ECSEL JU v rámci programu Horizont 2020 – eRamp zameraný na charakterizáciu výkonových súčiastok a IoSence zameraný na výskum a rozvoj flexibilných bezdrôtových mikrosenzorov, vhodných pre budovanie platformy internetu vecí a tiež niekoľko projektov z oblasti organickej elektroniky. Podieľa sa na riešení ďalších štyroch projektov.

MLADÁ OSOBNOSŤ VEDY

Ing. Tomášovi Bertókovi, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu SAV udelili ocenenie za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov. Práca Tomáša Bertóka predstavuje prínos do oblasti analýzy komplexných sacharidov pre účely medicínskej diagnostiky, jej cieľom je príprava spoľahlivé

OSOBNOSŤ ROKA V OBLASTI TECHNOLÓGIÍ

Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach bol ocenený za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe. Od skončenia školy sa nepretržite zapája do pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá je zameraná na medicínsku aditívnu výrobu aimplantáty a implantológiu. Jeho práca predstavuje mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky pre aditívnu výrobu poréznych implantátov na mieru technológiou priameho laserového sinterovania kovového prášku zo zliatiny titánu. Na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty TUKE v spolupráci s CEIT Biomedical Engineering prebieha už vyše desať rokov výskum v oblasti implantológie, pričom za posledné štyri roky bolo navrhnutých, testovaných a vyrobených vyše 26 implantátov na mieru, ktoré implantovali pacientom chirurgovia v klinickej praxi. Ide o unikátne inžinierske diela aplikované v klinickej praxi.
ho, špecifického a vysokocitlivého biosenzora/biočipu, ktorý dokáže odhaliť skoré štádiá vybraných ochorení, a tým prispieť k úspešnej liečbe. Vedu popularizoval najmä prednáškami pre žiakov základných a stredných škôl a napísal knihu s názvom Nanobiotechnológie – od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám. Výsledky jeho práce sa dočkali v roku 2016 aj medzinárodného uznania v podobe prestížneho medzinárodného ocenenia Danubius Young Scientist Award 2016 od rakúskeho ministerstva vedy, výskumu a ekonomiky, ako aj ocenenie od časopisu Forbes 30, ktorý ho zaradil medzi najväčšie talenty v oblasti vedy a výskumu.

R