Vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí

V piatej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí zoológ Radovan Václav o vtáctve.

Vtáctvo Slovenska, kde jedinci iba mizivého percenta druhov ostávajú permanentne vo svojich domovských okrskoch, je integrálnou súčasťou globálneho spoločenstva vtákov – so všetkými negatívami a pozitívami, ktoré z toho vyplývajú.
V prvej časti prednášky sa zameriame na vtáčiu faunu Slovenska a unikátnosť konkrétnych druhov vtákov z pohľadu rôznych konceptov, a to evolučného, ochranárskeho, ekosystémového, ale i z pohľadu kultúrneho dedičstva našej krajiny. Vtáctvo ako jedna z najmobilnejších častí živej prírody plní dôležité ekologické funkcie v kolobehu živín a energie, a prostredníctvom rôznych ekosystémových služieb významne ovplyvňuje aj úspešnosť hospodárstva krajín a kvalitu života ľudí.

V druhej časti prednášky sa zameriame na dominantné faktory, ktoré negatívne alebo pozitívne ovplyvňujú kondíciu vtáctva, t. j. veľkosť a územnú členitosť populácií vtákov, s prihliadnutím na špecifiká našej krajiny, respektíve okolitého regiónu. Priblížime 1. globálne vplyvy, akými je v prvom rade klíma, 2. regionálne vplyvy, akými sú najmä spôsoby obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej krajiny, 3. lokálne vplyvy, ktoré sú silne závislé od biologických daností druhov vtákov, akými je aj miera ich spoločenskosti. Kvôli svojej početnosti a mobilite predstavujú vtáky významnú skupinu živočíchov aj v problematike verejného zdravia. V otázkach venovaných ekológii medicínsky významných parazitov a patogénov vtákov preto v záverečnej časti prednášky upriamime pozornosť na epidemiologickú dôležitosť 1. štruktúry vtáčích spoločenstiev, 2. intenzívneho chovu vtákov, 3. zmien v intenzite kontaktov medzi ľuďmi a divo žijúcimi vtákmi.
Prednáška je určená záujemcom o spoznanie špecifík druhového zloženia vtákov Slovenska, významných vonkajších a vnútorných vplyvov, ktoré na populácie týchto druhov pôsobia, či epidemiologickej dôležitosti vtákov pre verejné zdravie.

Mgr. Radovan Václav, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá rôznymi otázkami z okruhu biológie a ochrany vtákov, ako aj z okruhu ekológie parazitov a patogénov živočíchov. Okrem vtákov skúma vybrané otázky ekológie aj na iných skupinách stavovcov, akými sú plazy (napr. jašterica zelená) a cicavce (napr. svišť vrchovský). Svoju doktorandskú prácu o reprodukčnej ekológii vrabca domového riešil v spolupráci s Herbertom Hoiom v Ústave Konrada Lorenza Rakúskej akadémie vied (KLIVV, OeAW) vo Viedni. Postdoktorálny pobyt absolvoval v Experimentálnom ústave pre arídne zóny Španielskej akadémie vied (EEZA, CSIC) v Almeríi v spolupráci s Franciscom Valerom. S F. Valerom a jeho kolegami rieši rôzne výskumné otázky ekológie vtákov (najmä krakle belasej) a ekológiu ich parazitov a patogénov. S Martinom Šálkom z Akadémie vied ČR spolupracuje v otázkach aplikovanej ochrany vtáctva poľnohospodárskej krajiny.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti životného prostredia.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.