Vzdelávanie pre budúcnosť

Aby sme dokázali držať krok s rýchlo sa vyvíjajúcim svetom, musíme sa meniť aj my – v mnohých ohľadoch. Jedným z nich je spôsob, akým pristupujeme k vzdelávaniu.

Foto Unsplash/Jaredd Craig

Keď sa povie vzdelávanie, predstavíte si ešte vždy triedu s učiteľkou, ktorá má pred sebou učebnicu a diktuje z nej, čo si majú žiaci zapísať? Pozorujeme skvelé pokroky vedy, no posúvame sa aj v tom, ako o nej učíme? Digitálne technológie ponúkajú mnoho spôsobov na vylepšenie tradičného vzdelávacieho systému – a viac než len pridaním elektronickej tabule a interaktívneho obsahu.

Pre všetkých, vždy a všade

Jedným z kľúčových princípov, ktorým sa pri premene systému vzdelávania potrebujeme riadiť, je otvorenosť – v oblasti vzdelávacích zdrojov aj v oblasti metód a pedagogických postupov.
Otvorené vzdelávacie zdroje sú k dispozícii online kedykoľvek, odkiaľkoľvek a pre kohokoľvek. Môžu to byť učebnice, pracovné listy, sylaby, návody, testy alebo iné materiály (online kurzy či vzdelávací softvér), ktoré sa autori rozhodli šíriť bezplatne na internete. Verejné licencie (napr. Creative Commons) umožňujú, aby otvorené vzdelávacie zdroje mohli legálne využívať (ale aj aktualizovať a vylepšovať) iní učitelia, študenti alebo ľudia, ktorí si potrebujú osviežiť informácie na určitú tému, aj keď už dávnejšie opustili školu.
Otvorené vzdelávacie zdroje začali vznikať ako odpoveď na nedostupnosť alebo príliš vysoké ceny učebníc v USA, no ich prínos ďaleko presahuje úsporu financií. Možnosť úpravy otvára potenciál pre väčšiu individualizáciu učenia a inklúziu – ľahko sa dajú vytvoriť varianty materiálov pre žiakov hovoriacich iným jazykom alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Obdobie pandémie kovidu-19 tiež ukázalo, aká vysoká požiadavka po otvorených zdrojoch môže náhle nastať v praxi.

Zapájanie a spolutvorba

Otvorené pedagogické postupy predstavujú širokú škálu inovatívnych techník, ktoré prepájajú učenie s praxou alebo aktívne zapájajú študentov do učenia (napr. prvky rovesníckeho učenia) a spolutvorby vzdelávacích materiálov. Vzdelávanie je efektívnejšie, keď sa do neho zahrnie aj uhol pohľadu a rozmanitosť učiacich sa. Otvorenosť umožňuje prijať aj tých, ktorí tradične (z dôvodu sociálneho vylúčenia, zdravotného znevýhodnenia alebo inej odlišnosti) stáli na okraji. Prináša tiež podnety z vonkajšieho prostredia, umožňuje na ne všetkým aktérom pružne reagovať a pomáha im rozvíjať si rôznorodé kompetencie. K otvoreným postupom patrí tiež vyučovanie s použitím projektov občianskej vedy, ktoré dávajú žiakom príležitosť prispieť k výskumu a spoznať vedecké metódy.

Podpora otvorenosti

V dňoch 4. až 8. marca 2024 oslavujeme Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania. Vzdelávacie inštitúcie na celom svete usporadúvajú podujatia na podporu otvorenosti a prezentujú otvorené vzdelávacie zdroje vytvorené ich zamestnancami.
A čo Slovensko? Hoci sme sa zaviazali vo viacerých medzinárodných dokumentoch (naposledy Odporúčanie UNESCO o otvorených vzdelávacích zdrojoch, 2019) podporovať otvorené vzdelávanie, praktické opatrenia pokrivkávajú a ani povedomie o tejto problematike medzi slovenskými pedagógmi nie je vysoké.
Centrum vedecko-technických informácií SR preto 5. marca 2024 o 10.00 h organizuje webinár Otvorené vzdelávacie zdroje – ako na to?, na ktorom sa záujemcovia môžu bližšie oboznámiť s koncepciou otvoreného vzdelávania, s príkladmi otvorených vzdelávacích zdrojov, ako aj získať návod, ako s nimi pracovať.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.