Samuel Roth

Zakladateľ slovenskej speleoarcheológie

V druhej polovici 19. storočia pôsobil na Spiši vynikajúci prírodovedec Samuel Roth, ktorého považujeme za zakladateľa slovenskej speleoarcheológie.

Samuel Roth
Samuel Roth

Samuel Roth sa narodil 18. decembra 1851 v chudobnej rodine v podtatranskom Vrbove. Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku mal ísť študovať teológiu, ale napokon sa zapísal na štúdium prírodných vied na univerzite v Pešti. Napriek finančným ťažkostiam v roku 1874 skončil štúdium s vynikajúci prospechom a s doktorátom. Hneď sa stal profesorom vyššej reálky v Levoči a od roku 1887 bol riaditeľom tejto školy. Popri tom pôsobil aj ako škôldozorca evanjelickej cirkevnej obce. V Levoči napokon po krátkej niekoľkodňovej chorobe 17. novembra 1889, ako 38-ročný, zomrel.

Jaskyniar 
Pri vyučovaní vychádzal Samuel Roth z najmodernejších pedagogických zásad a príťažlivým spôsobom sa usiloval poskytnúť žiakom čo najviac vedomostí. Vštepoval im lásku k vedám a oduševnenie pre krásy prírody.
Ako vedec sa zaoberal geológiou, glaciológiou, limnológiou (štúdium vnútrozemských vodných plôch) i speleológiou. Najväčšmi mu však učarovali jaskyne, a to až do takej miery, že sa v nich cielene vŕtal, takže ho odborná verejnosť oprávnene považuje za otca slovenskej speleoarcheológie.
V roku 1874 robil geologické výskumy v okolí Dobšinej. Skúmal aj jaskyňu Aksamitka, v ktorej našiel prvé paleolitické nálezy (kostený hrot a dve kamenné čepele) na Spiši a v Karpatskej kotline vôbec.

Rothov plán Poráčskej jaskyne
Rothov plán Poráčskej jaskyne

Ako prvú Samuel Roth dôkladne preskúmal jaskyňu pri obci Poráč. Bola to dávno známa jaskyňa a domáci ju považovali za skrýšu drakov a dodnes je známa ako Šarkanova diera. Navštívili ju viacerí domáci vzdelanci, ba aj sliezsky univerzitný profesor Paul Scholz. Ich nálezy ho zaujali, a preto o tom upovedomil Uhorskú kráľovskú prírodovedeckú spoločnosť. Tá S. Rotha na začiatku roku 1878 poverila, aby jaskyňu preskúmal. Najprv sa oboznámil s geologickou stavbou širšieho okolia. Opísal kvapľovú výzdobu a vysvetlil vznik kvapľov. Jaskyňu aj zameral a načrtol jej plánik.
Zaoberal sa však aj vznikom jaskýň, pričom upozornil, že nie všetky jaskyne vznikli rovnakým spôsobom.

Archeológ
Hlavným cieľom Rothovho výskumu jaskyne však boli vykopávky. S najatými robotníkmi vykopal niekoľko sond. Už pod povrchom nachádzal kosti medveďa jaskynného (Ursus spelaeus), najmä zuby, stavce, články prstov, úlomky holenných kostí, rebrá i čeľuste. Pri kopaní objavili aj dve vrstvy s uhlíkmi, v ktorých našli aj úlomky keramiky či nástroje z kosti alebo z kameňa. S. Roth predpokladal, že jaskyňa bola osídlená v období neolitu.
Aj v susednej menšej jaskyni – dnešná jaskyňa Chyža – našiel úlomky kostí medveďa jaskynného.
Samuel Roth sa vo svojich výskumoch neobmedzoval len na oblasť Spiša. V chotároch abovských obcí Veľká Lodina a Ružín navštívil v lete 1879 štyri dávno známe jaskyne. Sprevádzal ho sliezsky prírodovedec Karl Kolbenheyer (1841 – 1901), ktorý tieto jaskyne zameral. Výsledky vykopávok vo Veľkej Ružínskej jaskyni boli veľmi prekvapujúce, a preto ju v nasledujúcom roku navštívil ešte dva razy. Našiel v nej veľa kostí rozličných živočíchov, ale aj kultúrne vrstvy s črepmi keramiky. O týchto svojich výskumoch publikoval štúdiu. Publikované výsledky však napadol významný maďarský geológ Lajos Lóczy (1849 – 1917). Uhorská geologická spoločnosť preto vyslala na miesto komisiu troch odborníkov z rozličných vedeckých oblastí. Komisia vyvrátila Rothove tvrdenia, ale neskoršie výskumy ich potvrdili.
V roku 1880 z poverenia Uhorského karpatského spolku preskúmal Samuel Roth Lipovskú jaskyňu v pohorí Branisko, ale aj Ľadovú jaskyňu v Dreveníku pri Spišskom Podhradí. Ďalej to bola priepasť Jatky na Geravách pri Spišských Hrabušiciach i niekoľko jaskýň v oblasti Tatier a Pienin. V BelianskychTatrách to boli Alabastrová jaskyňa, Ľadový sklep, Muránska jaskyňa či Zbojnícka jaskyňa. V každej zo skúmaných jaskýň robil Samuel Roth vykopávky, ale meral aj teploty vzduchu. V jaskyniach Belianskych Tatier našiel veľa paleontologického, ale aj archeologického materiálu. Archeológ Ferenc Pulszky (1814 – 1897) tvrdil, že jaskyne boli osídlené až v neolite. Samuel Roth s tým nesúhlasil – tvrdil, že to bolo už v paleolite. Neskoršie výskumy mu dali za pravdu.

 

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora