Zelená letná škola

Ako zmeniť eko nápad na biznis je motto letnej školy, do ktorej sa aktuálne môžu prihlásiť všetci tí, ktorí majú zaujímavú myšlienku, ako zlepšiť životné prostredie či energetickú efektívnosť. Je to príležitosť pre študentov, startupistov a všetkých začínajúcich podnikateľov.

Green Summer School je aktivitou, prostredníctvom ktorej sa ekoinovátori môžu od odborníkov dozvedieť, ako svoju inováciu dostať na trh a uspieť s ňou. Experti spoločne s nimi budú diskutovať, ako pracovať na ďalšom rozvoji základnej myšlienky, akým spôsobom vytvoriť podnikateľský model, ale aj ako pracovať s potenciálnym zákazníkom, ako správne nastaviť marketingové aktivity a čo znamená ochrana duševného vlastníctva. Cieľom je podporiť najmä nové riešenia, ktoré majú potenciál využitia v praxi, sú prínosom pre životné prostredie a šetria energetické zdroje.

Ekológia pre všetkých

Green Summer School v Nemecku patrí k premiérovým podujatiam a organizuje sa prostredníctvom medzinárodného projektu EcoInn Danube v rámci Dunajského nadnárodného programu (Danube Transnational Programme). Na budúci rok sa plánujú ďalšie dve kolá v Rakúsku a na Slovensku. Projekt EcoInn Danube má zapojiť rôzne cieľové skupiny od verejnosti ako používateľa ekologických služieb či produktov cez podnikateľskú sféru, intenzívne reagujúcu na otázku ochrany životného prostredia a energetickej efektívnosti, až po výskum, z ktorého prichádzajú návrhy takýchto riešení.

Podpora spolupráce

Do projektu je zapojených 12 krajín dunajského regiónu. Slovensko zastupuje okrem Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave aj Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to v pozícii vedúceho partnera. Projektom máme záujem zistiť potreby rôznych cieľových skupín v oblasti ekologických inovácií a zapracovať ich do spoločnej stratégie na podporu ekoinovácií v dunajskom regióne. Na druhej strane pripravujeme nástroje, ktoré umožnia prepojiť podniky a výskumný sektor za účelom intenzívnejšej spolupráce smerujúcej k ekologickejšej priemyselnej výrobe, produktom a službám. V praxi to znamená, že ak napríklad bude mať firma záujem navrhnúť ekologický obal na svoj výrobok alebo optimalizovať výrobu z hľadiska energetickej úspory, bude naším záujmom nakontaktovať takúto firmu na konkrétne výskumné pracovisko, ktoré takéto riešenie zabezpečí, vysvetľuje Anna Janušová, vedúca odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR. Zelená letná škola sa uskutoční 11. – 15. septembra 2017 pri nemeckom Bodamskom jazere. Podujatie je bezplatné a možnosť prihlásiť sa majú aj záujemcovia zo Slovenska. Na záver letnej školy jednotlivé tímy predstavia formou takzvaného pitchingu konkrétne biznis plány, na ktorých budú počas podujatia intenzívne pracovať, a to tak, aby čo najviac zaujali možného investora. Porota zhodnotí jednotlivé nápady a v yberie najlepšie, ktoré môžu investora skutočne získať na podujatí Green and Investment Forum v nemeckom Stuttgarte.

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre