Zelený betón

Vďaka svojej tvarovateľnosti v tekutom stave a schopnosti tuhnúť a tvrdnúť je betón nenahraditeľným základným stavebným materiálom univerzálnym na všetky typy pozemného a inžinierskeho staviteľstva. Betón v ekonomicky vyspelých krajinách predstavuje približne dve tretiny spotreby všetkých konštrukčných stavebných materiálov. V roku 2020 sa globálne vyprodukovalo viac ako 20 miliárd ton betónu. Denná spotreba tohto materiálu na každého obyvateľa našej planéty tak predstavovala tri litre, čím sa stal betón po vode druhou najviac spotrebovanou komoditou na svete. Rôzne špeciálne typy betónov sa vyrábajú v rôznych pevnostných triedach.


Suroviny (cement, voda, hrubé a jemné kamenivá, prísady, prímesi) sú dostupné lokálne a prakticky v neobmedzenom množstve. Primárne suroviny na výrobu betónu je možné nahradiť alternatívnymi surovinami (recyklovaný betón, prírodné puzolány, mletý vápenec, vysokopecná granulovaná troska, elektrárenské popolčeky a kremičitý úlet). Cementárensky a stavebný priemysel sa usilujú o zníženie vplyvu výroby cementu a betónu na životné prostredie prostredníctvom zdokonalenia výrobných techník, využívania alternatívnych surovín a palív, vývoja zelených a inteligentných betónov a pod.
Vedci z oddelenia stavených hmôt a štruktúr Ústavu stavebníctva a architektúry SAV sa venujú základnému výskumu optimalizácie zloženia a podmienok výroby zeleného betónu. Priemyselná výroba zeleného betónu môže čiastočne prispievať k procesu dekarbonizácie a spolu s ostatnými opatreniami pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
Vedci sa venujú vývoju mnohozložkových cementov, špeciálnych ťažkých betónov, vysokohodnotných betónov, cementových zmesí do hĺbkových geotermálnych vrtov, geopolymérnych spojív, ale o tom všetkom nám porozpráva profesor Palou vo svojej prednáške.

Prof. Dr. Ing. Martin T. Palou je vedeckovýskumným a pedagogickým pracovníkom s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti vývoja a aplikácií stavebných materiálov a v súčasnosti zastáva funkciu vedúceho oddelenia hmôt a materiálov a zástupcu riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Ako uznávaný odborník na problematiku cementu v Európe a vo svete, bol prof. Dr. Ing. Martin Palou členom technickej komisie pre cement a stavebné vápna v Európskej komisii pre normalizáciu, kde pracoval na harmonizácii Európskych noriem pre cementy a stavebné vápno. Bol účastníkom Európskeho programu Copernicus CIPA CT 94-0105. Vysoko intenzívne sa podieľal na riešení viacerých vedecko-výskumných úloh v oblasti základného a aplikovaného výskumu a je tiež aktívny v spolupráci s výrobnou sférou, kde sa podieľal na riešení a realizácii výrobno-technologických projektov. Získal za to aj cenu Jána Bahýľa, ktorú mu v roku 2010 udelil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za vynález (ÚVPV SR) Patent SK 286943 – Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky. Po úspešnom inauguračnom konaní vo VUT Brno v roku 2012, bol v roku 2013 v Prahe vymenovaný za profesora v odbore Chemie materiálů a vlastnosti. Okrem vedecko-výskumnej práce sa prof. Dr. Ing. Martin T. Palou podieľa aj na výchove odborníkov pre silikátový a stavebný priemysel, ako aj pre základný výskum v ČR a na Slovensku. Profesor Palou bol mentorom, školiteľom alebo vedúcim post- doktorandov, doktorandov, diplomantov a bakalárskych projektov a v súčasnosti je vedúcim riešiteľom alebo spoluriešiteľom viacerých domácich a medzinárodných projektov.

Prednáška sa bude streamovať 29. apríla o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 28. apríla 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Udalosť na Facebooku