Adjektívne varianty podstatných mien

Foto Pixabay

V slovenčine máme dvojice, niekedy dokonca trojice prídavných mien s rozličnou príponou, ktoré sú odvodené od jedného podstatného mena a majú rovnaký význam. V jazyku fungujú ako adjektívne varianty. Nejde vždy o jednoliatu skupinu. Niektoré sa spájajú s tými istými slovami bez obmedzenia, iné môžu mať rozličnú spájateľnosť. Príkladom prvého typu sú prídavné mená úniový, únijný odvodené od slova únia, ktoré vytvárajú dvojice úniové/únijné právo, úniový/únijný rozpočet, úniová/únijná diplomacia, úniová/únijná legislatíva, úniová/únijná exekutíva a iné. Aj variantné prídavné mená kariérny a kariérový odvodené od slova kariéra majú rovnakú či podobnú spájateľnosť, porov. kariérové/kariérne poradenstvo, kariérny/kariérový rast, kariérny/kariérový koučing. No so slovom diplomat sa ustálene spája adjektívum kariérny. Výraz kariérny diplomat sa považuje za lexikalizované spojenie a takto je spracované vo výkladových slovníkoch.

V tomto príspevku sa chceme pozrieť na prídavné mená, ktoré sú odvodené od rovnakého slova, ale majú odlišný význam i spájateľnosť. Budeme sa venovať prídavným menám akčný a akciový. Obe súvisia so slovom akcia, ale každé s jeho iným významom. Adjektívum akčný je odvodené od slova akcia vo význame činnosť, konanie s istým cieľom. Jeho význam činný, výkonný dokladajú napr. spojenia akčný plán, akčný typ, akčná žena, akčný rádius, akčný deň, akční občania. Prídavné meno akčný sa zaužívalo aj v oblasti filmu a videohier, ktoré sú založené na dynamickom deji a rýchlom striedaní napínavých sekvencií, porov. spojenia akčný film, akčný triler, akčný hrdina, akčné efekty, akčné scifi, akčná hra, akčné videohry. To je druhý význam adjektíva akčný.

Prídavné meno akciový súvisí s ďalším, o niečo novším významom slova akcia, a to časovo ohraničená ponuka tovaru za znížené ceny. Vyskytuje sa napr. v spojeniach akciová cena, akciová ponuka, akciový tovar, akciový telefón, akciové automobily, akciový pobyt. Tu treba doplniť, že v uvedenom význame sa v reklamných letákoch niekedy nenáležite používa prídavné meno akčný (akčný tovar, akčný leták), čo môže byť ovplyvnené kontaktom s češtinou, v ktorej sa daný význam vyjadruje adjektívom akční.

Slovo akcia je aj termín známy v ekonómii, kde sa ním nazýva cenný papier. V slovníkoch sa uvádza s indexom akcia2, čím sa signalizuje, že ide o homonymum. Jeho domácim synonymom je slovo účastina. Od ekonomického výrazu akcia je odvodené prídavné meno akciový, teda účastinný, ktoré je homonymné s prídavným menom akciový s významom súvisiaci so zľavou. Je súčasťou známeho názvu akciová spoločnosť i spojení akciový trh, akciová burza, akciový index, akciový fond, akciový kapitál.

Slová akcia ako činnosť i akcia ako cenný papier (účastina) majú pôvod v latinskom slove actio, čo znamená konanie, činnosť. Ako sa uvádza v Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (Ľ. Králik, 2015), význam účastina vznikol v západných jazykoch asi na základe predstavy o istom podiele na činnosti, pôsobení podnikateľskej spoločnosti.
Súčasťou našej slovnej zásoby je aj prídavné meno aktívny s významom založený na aktivite, činný, ktoré takisto pochádza z latinčiny (z lat. activus; činný, praktický). Jeho opozitom je adjektívum pasívny. Používa sa napr. v spojeniach aktívna účasť, aktívny pohyb, aktívny športovec, aktívny člen, aktívna politika, aktívna kariéra. Prídavné meno aktívny sa odvodzuje od slova akt vo význame čin, úkon a jeho základom je latinské slovo actus, teda pohyb, postup, činnosť. Je súčasťou mnohých termínov, ako aktívna obrana (v športe účinná obrana na celom ihrisku), aktívny vulkán (v geológii vulkán, ktorý je v činnosti), aktívne Slnko (v astronómii zvýšená slnečná činnosť) a iných termínov (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, 2006, i Slovník cudzích slov, 2005, na stránke slovnik.juls.savba.sk).

Náš výklad by nebol úplný, keby sme nespomenuli ešte jeden význam prídavného mena aktívny – vykazujúci aktíva. Súvisí s ekonomickým termínom aktívum, ktorým sa pomenúvajú hmotné a peňažné prostriedky jednotlivca alebo firmy.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.