Ceny za vedu a techniku

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Toto slávnostné podujatie sa konalo 10. novembra 2016 v bratislavskej Inchebe.

Výtvarné stvárnenie sošky Ceny za vedu a techniku, zlato-platinovej plastiky pretavenej do sklapochádza z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa. Cenu vedcom odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Marián Valko, DrSc., Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU, Bratislava

RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava

Ing. Rastislav Havrila,PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Katedra epizootológie a parazitológie UVLF, Košice

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra

RNDr. Peter Schmeringa, Biatec Laser Technology, s.r.o., Bratislava

Ocenenie za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si z rúk ministra Petra Plavčana prevzal profesor Vilček z Katedry epizootológie a parazitológie UVLF, Košice.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., Fakulta výrobných technológií Prešov, TU Košice

Ing. Jaromír Vašíček, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Ing. Rastislav Baláž, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Settey Hajdúchová, STU, Bratislava

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Kolektív Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Bratislava

Vedecko-technický tím roka

Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TU Košice  –vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Dubnica nad Váhom, vedúci tímu Ing. Stanislav Korec

Tím pracovníkov z útvaru výskum a vývoj, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, vedúci tímu Ing. Marek Franko, PhD.