Chemická bezpečnosť potravín

V druhom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Peter Šimko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave o súčasných aspektoch chemickej bezpečnosti potravín.

Problematiku bezpečnosti potravín vníma v súčasnosti spotrebiteľ veľmi citlivo, a to aj v dôsledku neustále sa vyskytujúcich káuz, ktoré sú publikované v masovokomunikačných médiách. Samotná bezpečnosť potravín je ovplyvnená rôznymi faktormi, a jedným zo základných je práve chemický aspekt. Vychádza z objektívnej skutočnosti, že fundamentálnou podstatou každej potraviny je zmes chemických zlúčenín. Tie môžu navzájom reagovať a vytvárať tak reakčné produkty, ktoré poskytujú organizmu nielen zložky nevyhnutné pre život, ale aj zlúčeniny potenciálne schopné ohroziť zdravie a život človeka. Osobitným prípadom je kontaminácia potravín chemickými látkami antropogénneho alebo prírodného pôvodu, či prítomnosť endogénnych toxikantov, ktoré majú taktiež schopnosť ohroziť zdravie a život človeka akútnym, alebo chronickým pôsobením na jeho organizmus. Prednáška ponúka záujemcom pochopiť podstatu fyzikálnochemických dejov, ktoré prebiehajú v potravinách vo vzťahu k vzniku, prítomnosti a vplyvu vybraných kontaminujúcich látok na chemickú bezpečnosť potravín. Zároveň sa môžu dozvedieť o možnostiach odstraňovania týchto látok, ktoré demonštrujeme aj na konkrétnych prípadoch.

Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá faktormi, ktoré ovplyvňujú mieru odstraňovania karcinogénnych a iných nežiaducich látok z potravín. Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce publikoval v renomovaných vedeckých časopisoch, ako sú napríklad Food Chemistry, Food Additives and Contaminants, European Food Research and Technology, European Journal of Lipid Science and Technology, International Journal of Food Science and Technology, Journal of Food Science, Journal of Chromatography, Molecular Nutrition & Food Research, Foods a Trends in Food Science & Technology. Počas pôsobenia na univerzitách v SR a zahraničí prednášal a prednáša predmety Chémia potravín, Chémia procesov v potravinárstve, Teória konzervovania potravín, Technológia potravín, Analýza potravín a Balenie potravín, a to na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Viedol množstvo bakalárskych, diplomových a doktorandských prác zameraných na oblasť chémie a technológie potravín. Je spoluautorom patentových riešení spôsobov odstraňovania rakovinotvorných látok z potravín. Bol členom poradného zboru Spojenej expertnej komisie pre aditívne látky a kontaminanty v potravinách FAO/WHO a zakladateľom a lídrom Centra excelentnosti pre rakovinotvorné látky v potravinách a mikroorganizmy na Slovensku.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.