Čitateľská gramotnosť

Hosťom marcovej Vedy v CENTRE bude Oľga Zápotočná z Ústavu sociálnej komunikácie SAV a z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá porozpráva o príčinách slabej čitateľskej gramotnosti a spôsoboch, ako ju u mladých ľudí nanovo vybudovať.

Vďaka medzinárodným meraniam, do ktorých sa Slovensko pravidelne zapája, vieme, že slovenskí žiaci a mládež majú výrazný problém s čitateľskou gramotnosťou. V tejto oblasti naši žiaci dosahujú podpriemerné výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi z celého sveta. Problém nedostatočného porozumenia textu môže neskôr mládež vystaviť viacerým komplikáciám v bežnom živote: jednotlivec nedokáže porozumieť úradnému tlačivu, nie je schopný pochopiť a uplatňovať vlastné práva a povinnosti, ľahko dôveruje dezinformáciám, nevie rozlíšiť medzi užitočnou a zbytočnou informáciou a vyhodnotiť z čítaného textu potrebné závery. Príčinou tohto stavu u mládeže je najmä donedávna uplatňovaná zastaraná vzdelávacia prax a rýchly nástup technológií, ktoré sa dynamicky menia a človeka vystavujú ustavičným zmätočným obsahom. Napriek svojej dôležitosti pre spoločnosť čitateľská gramotnosť upadá. Cieľom prednášky je zhodnotenie stavu čitateľskej gramotnosti a reflektovanie príčin jej zostupu, podnietenie diskusie o význame a hodnote čítania tradičných tlačených médií a o dôsledkoch čítania (a nečítania) na psychológiu jednotlivca.

Podujatie sa uskutoční 30. marca 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. marca 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., pôsobí na Ústave sociálnej komunikácie SAV a ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci vedecko-pedagogickej profilácie sa dlhodobo venuje otázkam rozvíjania gramotnosti v kontexte predškolského a primárneho vzdelávania z rozličných hľadísk a v širších kultúrnych a spoločenských súvislostiach. Jej výskumné aktivity sú zamerané na skúmanie kognitívno-psychologických, pedagogických a sociokultúrnych aspektov vývinu čitateľskej gramotnosti so zameraním na riešenie otázok a aktuálnych problémov gramotnosti v súčasnom vzdelávacom a informačnom prostredí.

Text a foto NCP VaT