COINTT 2022

Podujatie COINTT, to je transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie aj podpora podnikania. Tieto široko orientované pojmy majú svoje špecifiká, vyvíjajú sa v čase. Každoročná konferencia je tak pre zainteresovaných príležitosťou zdieľať to najaktuálnejšie z daných oblastí.

Najväčšia konferencia o transfere technológií na Slovensku – COINTT 2022 je plánovaná v termíne od 18. do 19. októbra. Hostiť ju bude Hotel Saffron a po prvýkrát sa tak konferencia uskutoční len ako tzv. in-site podujatie. Nebudú chýbať kvalitní spíkri ani slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku.

Spolupráca investorov a univerzít

Tohtoročný COINTT sa zacieli na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. V jednotlivých programových vstupoch budeme hľadať odpovede na otázky: V čom sú open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva? Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách? Aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú? Ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor? Akú úlohu má zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR ako celonárodné pracovisko? A akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách? upresňuje z programového zamerania konferencie Želmíra Gerová z organizačného tímu podujatia, z odboru transferu technológií CVTI SR.

Premiéra výlučne prezenčnej formy konferencie

Termín tohtoročnej konferencie je 18. až 19. október 2022. COINTT 2022 sa uskutoční v priestoroch bratislavského Hotela Saffron na Radlinského 27 a po prvýkrát sa konferencia uskutoční výlučne v prezenčnej forme. Rečníci, účastníci a pozvaní hostia konferencie a spoločenského večera budú mať možnosť využiť ubytovanie hotela spolu s parkovaním.

Registrujte sa už teraz na webovej stránke

Organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR (CTT CVTI SR). Spoluorganizátormi sú: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s. a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.
Konferencia je dimenzovaná pre 200 účastníkov  odborníkov z oblasti transferu technológií, komercializácie duševného vlastníctva či už z akademického alebo komerčného prostredia.

Významný keynote spíker

Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity v Taliansku potvrdil svoju účasť na tohtoročnej konferencii COINTT. Podelí sa o skúsenosti svojich talianskych kolegov pri nadväzovaní spolupráce s komerčnou sférou.
S. Loccisano vystúpi v rámci COINTT 2022 ako jeden zo zahraničných hlavných rečníkov. Spolu so slovenskou kolegyňou – Luciou Rybanskou, riaditeľkou Know-How centra STU, odprezentujú kľúčovú tému Process of Making Universities More Transparent for the Private Sector Abroad and in Slovakia. Spoločná prezentácia odznie ihneď po otvorení konferencie, čiže v prvý deň podujatia o 9.30 h. S. Loccisano má viac ako 15 rokov skúseností z oblasti transferu technológií a inovácií z Talianska. Vystupoval na viacerých významných talianskych a medzinárodných konferenciách o transfere technológií, inováciách a podpore podnikania.
Aktuálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti s ručením obmedzeným BeHold. Spoločnosť spravuje spin-offy, spin-outy, akcie a podiely Bolonskej univerzity. Viac o S. Loccisanovi sa dočítate v jeho profesionálnom medailóniku.

Ocenenie s tradičným významom

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy. Odborná porota vyberie z každej z troch súťažných kategórií  Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií na Slovensku 2022  jedného víťaza, ktorý bude vyhlásený 18. októbra 2022 počas slávnostnej večere organizovanej pri príležitosti konferencie COINTT a okrúhleho jubilea tejto ceny. Dejiskom večere bude najväčšia kongresová sála Hotela Saffron v Bratislave. Slávnostná večera sa uskutoční len na pozvánky, a to z kapacitných dôvodov. Samotné vyhlasovanie víťazov bude streamované prostredníctvom internetu. Organizátorom slávnostnej večere spojenej s vyhlásením víťazov Ceny za transfer technológií na Slovensku 2022 je CVTI SR a jeho odbor transferu technológií.
Súčasťou večere bude aj kultúrny program. Podujatím bude sprevádzať moderátorka konferencie Veronika Panáková, projektová manažérka spoločnosti Restartup, s.r.o. Záštitu nad podujatím prevzala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na podujatí budú kanceláriu prezidentky zastupovať jej poradcovia Michal Novota a Norbert Kurilla.

Želmíra Gerová, Martin Karlík
Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti). Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk).