Dejiny písané Zemou

V marcovej vedeckej kaviarni sa dozviete, ako geologické procesy ovplyvňovali a doteraz vplývajú na naše dejiny. Hosťom podujatia bude Peter Bačík z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV.

Mnohé udalosti, ktoré považujeme za ľudský zásah do dejín, boli často iba následkom geologických zmien, napríklad vznik a zánik mnohých ríš, ale aj významné revolúcie. Geologické udalosti boli predpokladom, aby vôbec život vznikol a neraz ho samotné mohli i ukončiť a navyše, doteraz vplývajú na dôležité svetové dianie.
Po stáročia sme si mysleli, že našu históriu ovplyvňujeme sami, že tie najvýznamnejšie udalosti, vojny, revolúcie, vznik a zánik impérií či rovno celých civilizácií sú dôsledkom rozhodnutí ľudí. Maximálne sme si boli ochotní pripustiť vplyv nadprirodzených bytostí, ktorých maniere viedli k historickým zlomom. V súčasnosti však už jasnejšie chápeme, ako našu históriu aj naše činy ovplyvňuje naša planéta. Prichádzame na to vďaka vede, v prípade poznávania vplyvu našej planéty najmä geológii. Vďaka modernému geologickému výskumu zisťujeme, že za množstvom dôležitých dejinných míľnikov sú práve geologické procesy. Či už je to legendárna potopa, pád Minojskej, Akkadskej či staroegyptskej ríše, možno aj zánik biblickej Sodomy, alebo v nedávnejšej minulosti Veľká francúzska revolúcia. A zistili sme, že vďaka niektorým geologickým udalostiam sme tu práve my, ľudstvo, lebo kvôli iným geologickým udalostiam sme tu vôbec nemuseli byť, dokonca tu nemusel byť život. A tiež zisťujeme, že prírodné procesy na planéte Zem nás ovplyvňujú neustále a v skutočnosti oveľa viac, ako si mnohí z nás dokážu vôbec pripustiť.

Prednáška sa bude streamovať 31. marca 2022 o 17.00 h. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 30. marca 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky, od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu.

Text a foto NCP VaT