Európske mesto vedy

V holandskom Leidene sa konala desiata konferencia Otvorené fórum európskej vedy.

Väčšie zasadania a časť prednášok boli v Stadsgehoorzaal pri leidenskej radnici.

EuroScience – European Association for the Advancement of Science and Technology čiže Európske združenie pre pokrok vedy a techniky vzniklo v roku 1997. V porovnaní so združeniami vedcov z jednotlivých odborov alebo viacodborovým, ale veľmi úzko zameraným, EuroScience kladie dôraz na spoločenskú dimenziu vedy. Usiluje sa otvárať cestu pozitívnym zmenám a udržať ich.
Podieľalo sa na ustanovení Európskej charty a kódexu výskumníkov, založení Európskej výskumnej rady pri EÚ (European Research Council), koncipovaní a obsahu výskumných programov Horizon 2020 a Horizon Europe aj na rozpočtovaní vedy a výskumu v kontexte Finančných rámcov EÚ pre roky 2014 – 2020 a 2021 – 2027 a mnohom ďalšom.

Priečelie Pieterskerku s vlajkou ESOF 2022 a Leidenu ako tohtoročného Európskeho mesta vedy

Zodpovednosť aj zvedavosť

EuroScience združuje prevažne individuálnych členov zo 75 krajín Európy aj mimo nej. Popri vedcoch a výskumníkoch z verejných a súkromných univerzít a iných výskumných inštitúcií doň patria aj profesionáli z podnikateľskej sféry, štátnej a komunitnej správy, médií, mimovládnych organizácií a občianski záujemcovia o vedu. Pokrývajú celé spektrum prírodovedných, technických a spoločenských vied aj humanitných náuk. Pôsobia sami alebo v špecializovaných pracovných skupinách ako jednotlivci, nehľadiac na ich inštitúciu či zamestnávateľa. Základnou víziou je podporiť rozvoj zodpovedného vedeckého spoločenstva, ktoré prispeje k prosperite ľudstva a jeho schopnosti riešiť politické, sociálne, environmentálne a ekonomické výzvy. Formou integrácie občianskej angažovanosti so zachovaním otvoreného, na neznámo zameraného a pozitívnou zvedavosťou motivovaného vedeckého skúmania, slobody myslenia a prejavu. V tomto je EuroScience partnerom American Association for the Advancement of Science (AAAS, Americké združenie pre pokrok vedy), tiež s mnohými členmi mimo USA.

Celoročný festival

Účastníci konferencie ESOF 2022 v bývalom kostole Pieterskerk. Túto nádhernú gotickú stavbu v súčasnosti mesto Leiden využíva na akcie, ktoré vyžadujú veľký vnútorný priestor.

EuroScience sa usiluje napĺňať svoju víziu aj organizovaním Otvorených fór európskej vedy (European Science Open Forum, ESOF). Patria k najväčším vedeckým konferenciám na našom kontinente. Konajú sa od roku 2004 každý druhý rok vo vedecky významnom európskom meste, ktoré sa v danom roku stáva Európskym mestom vedy. Dosiaľ to boli Štokholm, Mníchov, Barcelona, Turín, Dublin, Kodaň, Manchester, Toulouse, Terst a v tento rok Leiden.
Popri spoločných a špecializovaných vedeckých a odborných (aj v spolupráci s podnikateľmi) zasadaniach ESOF organizuje v danom meste a jeho okolí počas štvor- či päťdňového trvania konferencie (spravidla v júli) až v celom priebehu daného roku sprievodné podujatia pre verejnosť: prednášky, výstavy, ukážky aj zábavné akcie s poznávacím obsahom, ako aj minifestivaly vedy.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 9/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Text a foto Zdeněk Urban
Autor je členom EuroScience a AAAS.

Komentáre