História ukrytá pod vodou

Júnová online vedecká cukráreň bude na tému História ukrytá pod vodou. O archeológii pod vodnou hladinou prídu porozprávať Miroslava Daňová a Klaudia Daňová.

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier. Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť. Dôvodom bol obchod, výmena informácií, ale aj spoznávanie a dobývanie nových území. Počas svojho života zanechali po sebe množstvo stôp v krajine, ale aj vo vodnom prostredí.
Úlohou archeologického výskumu pod vodou je odhaľovať tieto stopy a rekonštruovať minulosť. Dozviete sa, ako sa odkrývajú dejiny pod vodnou hladinou a aké poklady sú na dne jazier, riek a morí.

 

Mgr. Miroslava Daňová, PhD., je odbornou asistentkou na Katedre klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa najmä dejinami a archeológiou z obdobia Rímskej ríše. Je spoluorganizátorkou workshopov o archeológii pod vodou v Chorvátsku (2017, 2018) a na Slovensku (2019, 2020). Spolu s Klaudiou Daňovou sú riešiteľkami pilotného grantu o archeológii pod vodou na Slovensku s názvom: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Potápaniu sa venuje s prestávkami od svojich 19 rokov a jej snahou je vytvoriť na Trnavskej univerzite priestor, aby sa archeológii pod vodou mohli v budúcnosti venovať aj slovenskí študenti archeológie.

PhDr. Klaudia Daňová, PhD., je vedúcou Oddelenia archeológie praveku v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Primárne sa zaoberá staršou dobou bronzovou. Je licencovanou archeologičkou pre terénny výskum na súši, ale aj vo vodnom prostredí. Zastrešuje pilotný projekt, ktorý sa venuje archeologickým pamiatkam pod vodou s názvom: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 14. 06. 2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube Veda na dosah – CVTI SR koncom júna 2021.