Keď brnia uši

Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem. Toľko definícia. Hoci má zvuk mnoho objektívne merateľných vlastností, tie však nemusia podávať dobrý obraz o tom, čo človek ozaj zachytí sluchom. Otestujte sa, koľko viete z náuky o zvuku – akustiky. Správne odpovede si môžete overiť na v tlačenej verzii mesačníka Quark na strane 54.

1. Slovo akustika pochádza z gréckeho slova akustikos, čo v preklade znamená

a) hrmot sveta

b) ten, čo spieva

c) pripravený počuť

d) narušené ticho

2. Vznik akustiky sa všeobecne spája s gréckym filozofom Pytagorasom (6. stor. pred n. l.), ktorý experimentálne skúmal vzťah medzi výškou tónu a dĺžkou strún hudobných nástrojov. Ako prvý definoval

a) šírenie zvuku

b) hudobnú stupnicu

c) kruhovú frekvenciu

d) ultrazvuk

3. Za otca akustiky sa považuje francúzsky teológ, matematik a fyzik Marin Mersenne (1588 – 1648). Ako prvý sa pokúsil zmerať

a) rýchlosť zvuku vo vzduchu

b) frekvenciu zvukových vĺn

c) intenzitu zvuku

d) akustický tlak

4. Zvuky, ako ich vníma človek, môžeme rozdeliť na hudobné (tóny) a nehudobné (hluky). Tóny vznikajú pri pravidelnom a periodicky sa opakujúcom kmitaní. Za hluk sa označuje nepravidelné vlnenie, ktoré vzniká ako zložité nepravidelné kmitanie telies. Rozdiel medzi tónom a hlukom je veľmi malý a závisí od

a) individuálneho ponímania zvuku jednotlivcom

b) využitia v hudbe

c) od legislatívy tej-ktorej krajiny

d) od hladiny intenzity zvuku

5. Pri výpočtoch používame hodnotu rýchlosti zvuku 340 m/s. Zvyšovaním teploty vzduchu rýchlosť zvuku

a) klesá

b) rastie

c) je rovnaká

d) závisí od geografickej polohy

6. Ľudia vnímajú zvuky iba v určitom frekvenčnom rozsahu. Ľudské sluchové ústrojenstvo je najcitlivejšie na tóny s kmitočtom od 2 do 4 kHz. Dolná hranica počuteľnosti je asi 20 Hz, horná hranica počuteľnosti je do frekvencie približne

a) 10 kHz

b) 15 kHz

c) 20 kHz

d) 25 kHz

7. Na zjednodušenie vyjadrenia intenzity zvuku sa zaviedla bezrozmerná jednotka bel, v praxi sa však používa jej desatina – decibel. za prah bolesti sa považuje zvuk presahujúci intenzitu

a) 70 dB

b) 90 dB

c) 110 dB

d) 130 dB

8. Ozvenu spôsobuje odraz zvuku od pevnej prekážky. Naše ucho je schopné rozoznať dva po sebe nasledujúce zvukové signály, ak je medzi nimi časový odstup aspoň viac ako 0,1 sekundy. Keďže rýchlosť zvuku vo vzduchu je 340 m/s, ak chceme počuť ozvenu, prekážka musí byť od zdroja zvuku vzdialená aspoň polovicu

a) z 34 metrov, t. j. 17 metrov

b) zo 40 metrov, t. j. 20 metrov

c) zo 46 metrov, t. j. 23 metrov

d) z 52 metrov, t. j. 26 metrov

9. Keď sa blíži vozidlo so zapnutou sirénou, jej tón stúpa, keď sa vzďaľuje, tón klesá. Táto zmena výšky zvuku sa nazýva

a) Huygensov princíp

b) Heisenbergov princíp neurčitosti

c) Comptonov jav

d) Dopplerov jav

10. Echolokácia sa zakladá na vysielaní vysokofrekvenčných zvukov v pravidelných intervaloch a počúvaní ich ozveny odrážajúcej sa od prekážok. Na orientáciu v priestore ju využívajú aj niektoré živočíchy. Tento spôsob orientácie nevyužívajú

a) netopiere

b) žraloky

c) delfíny

d) kosatky

11.

Už niekoľko desaťročí sa v medicínskej diagnostike využíva ultrazvuk. Keďže ide o jednoduché neinvazívne vyšetrenie, ktoré pacienta nezaťažuje škodlivým röntgenovým žiarením, ultrazvukový prístroj sa z hľadiska vyšetrovania zaraďuje k najväčším úspechom modernej medicíny. Vyšetrenie využívajúce fyzikálne vlastnosti ultrazvuku má skratku

a) EMG

b) EEG

c) USG

d) EKG

12. Svoj vlastný hlas počujeme v hlave pri bežnom rozprávaní úplne inak, ako keď je nahratý na nejakom zvukovom zázname. Môžu za to

a) kosti v našej lebke

b) technické nedostatky nahrávacieho zariadenia

c) iné uhly prijímania zvuku

d) zdroj zvuku a jeho vzdialenosť

R
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre