Konferencia COINTT 2021

Akademické prostredie, veda a výskum, no i podnikanie fungujú na základe vlastných princípov. Aby mohli fungovať spoločne musia sa predovšetkým správne pochopiť. Potom sú to už významní partneri.

Vedcom či výskumníkom ešte vždy chýbajú dostatočné informácie o dôležitosti ochrany duševného vlastníctva. No a podnikateľom sú vzdialení, pretože tí nevýrazne vnímajú význam inovácií pre svoj biznis.
Druhý ročník podujatia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 ich preto spája, aby vzájomne podporili vyspelosť – vzájomne podporili transfer technológií.

Téma

Hlavnou témou tohtoročného podujatia je pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Znamená to vyššiu informovanosť všetkých cieľových skupín o možnostiach a spôsoboch využívania duševného vlastníctva v podnikateľských aktivitách. V praxi sa na akademickej pôde stretávame s tým, že akademici nie sú dostatočne uzrozumení, že výstupy ich vedecko-výskumnej činnosti sú duševným vlastníctvom a môžu byť aj komerčne využiteľné v prospech nich samých a ich inštitúcie, hovorí Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré podujatie organizuje. Z pohľadu CVTI SR ide o jednu z najvýznamnejších nami organizovaných aktivít, dopĺňa. Domnieva sa, že aj podnikatelia majú všeobecne nízke povedomie o možnostiach využívania duševného vlastníctva pri vytváraní zisku a pri zvyšovaní svojej konkurencieschopnosti. Inovatívnosť je podľa jeho slov len okrajovým predmetom podnikateľskej činnosti u nás.
Prax ukazuje, že prepojenie akademického a podnikateľského sektora na Slovensku je doslova symbolické. Rečou obchodu povedané: akademický sektor sa tomu podnikateľskému nepredáva. No a podnikatelia majú málo času, ochoty a vôle pochopiť svojich potenciálnych partnerov z radov vedecko-výskumných inštitúcií.

Hlavní hostia

Obsahovú kvalitu programu konferencie zaručujú jednotliví pozvaní hostia. Najvýraznejšie mená tzv. keynote spíkrov aktuálne reprezentuje Palo Luka, Chief Operating Officer zo spoločnosti ESET, spol. s r. o.: Pri spolupráci s univerzitami, ale i inými vedeckovýskumnými inštitúciami ako napríklad SAV v Bratislave som si uvedomil, že otázka transferu technológií z akademickej pôdy do praxe, ktorú primárne rieši konferencia COINTT, nie je len dôležitá úloha týchto verejnoprávnych inštitúcií a štátu, ale aj firiem. Podpora transferu technológií je znakom spoločensky uvedomelej firmy, ktorá si uvedomuje význam podpory výskumu a vývoja, vedy a vzdelávacích inštitúcií vo všeobecnosti. No zároveň je to prejav vyspelosti celkovej spoločnosti krajiny. P. Luka vo svojej prezentácii na konferencii uvedie, prečo je spolupráca s univerzitami pre ESET dôležitá a v čom on osobne vidí jej prínos.
Že to pri transfere technológií bez komunikácie so štátnou správou jednoducho nejde, potvrdí aj Růžena Štemberková, podpredsedníčka českej národnej platformy Transfera.cz. Jej téma – medzi akademickou obcou a politickými kruhmi – podčiarkne význam úlohy štátu pre fungujúci proces transferu technológií. Rovnako dovolí urobiť si akúsi paralelu so stavom u nás a v Česku.

Registrácia a informácie

Tento rok si účastníci vypočujú 19 programových vstupov, z ktorých 11 bude panelových diskusií. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 a odovzdávanie ocenení.
Už v tejto chvíli vieme povedať, že konferencia bude kombináciou štandardného a online podujatia. Záujemcom z radov akademikov, inovatívnych firiem, odborníkov na duševné vlastníctvo, ale i fanúšikov inovácií vo verejnosti sme tak vyšli v ústrety a ponúkame im možnosť výberu. Podujatia sa môžu zúčastniť osobne alebo sa pripoja online formou cez živé internetové vysielanie. V rámci našej spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave bude fyzicky konferencia prebiehať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, na Illkovičovej 2 v Bratislave. Konkrétne v jej aulách MAGMA a MINOR, hovorí J. Kyselovič.
Bezplatná registrácia na podujatie je záujemcom k dispozícii do 17. 10. 2021 na https://cointt.sk/registracia/. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie je realizované v rámci riešenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (www.opii.gov.sk), Investícia do Vašej budúcnosti a spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Všetky aktuálne informácie o konferencii je možné nájsť na webovej stránke podujatia: https://cointt.sk/.

Organizačný tím COINTT