Nová pomoc v medicíne

Hosťom aprílovej vedeckej kaviarne v CVTI SR bude Jaroslav Katrlík z Chemického ústavu SAV, v. v. i., ktorý bude hovoriť o biočipoch a ich využití v medicíne.

Udalosť na Facebooku

Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb, ktoré lekári často dlho dešifrujú. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. Ako nám biočipy môžu pomôcť pri detekcii závažných ochorení? Na čo ich budeme využívať? Aké typy týchto mikroskopických sklíčok poznáme a ako funguje ich použitie?

Na zlepšovanie diagnostiky a terapie ochorení má zásadný význam štúdium procesov na molekulárnej úrovni, ich sledovanie a pochopenie. Zo strany lekárov, biológov, biotechnológov a odborníkov z ďalších oblastí preto neustále narastajú požiadavky pri realizácii rozsiahlych genómových, proteomických, glykomických a funkčných analýz. Jednou z odpovedí na túto výzvu je štúdium a vývoj biočipov, biosenzorových zariadení využívajúcich microarray platformu, ktoré takéto analýzy umožňujú. Typický biočip má veľkosť a formu mikroskopického sklíčka, ktoré je špeciálne upravené a dá sa na ňom simultánne analyzovať veľké množstvo biochemických reakcií, čo znamená merať značný počet parametrov na rozsiahlom súbore vzoriek súčasne. Biočipy sú vlastne miniaturizované analytické systémy na meranie biologických vzoriek po ich odbere, čiže v prípade medicínskych aplikácií mimo tela pacienta.

Aké môžu mať biočipy medicínske využitie? Aké typy biočipov poznáme a aké sú ich možnosti a limity? Dozviete sa aj o výskume, ktorý sa uskutočňuje v Chemickom ústave SAV, v. v. i., a je zameraný na vývoj biočipových zariadení na detekciu glykánových biomarkerov viacerých závažných ochorení, ako sú napríklad rakovina, tehotenská cukrovka, poruchy obličiek a kongenitálne poruchy glykozylácie.

Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 24. apríla 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., je vedeckým pracovníkom Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i., kde vedie laboratórium biočipov a biosenzorov. Stál pri zakladaní a vedení startupových spoločností orientovaných na nanotechnológie a biotechnológie v Taliansku a na Slovensku. Jeho hlavnou výskumnou oblasťou je vývoj bioanalytických metód založených na biočipoch a biosenzoroch pri aplikáciách v glykomike, biológii, biotechnológii, medicíne, vo výskume biomarkerov a v diagnostike. Ako riešiteľ alebo spoluriešiteľ sa angažuje v mnohých domácich, bilaterálnych a medzinárodných projektoch.

NCP VaT