Opeľovače v priemyselnom areáli

Takmer 90 percent divorastúcich druhov rastlín na svete závisí od prenosu peľu živočíchmi. Tieto rastliny sú dôležité pre ďalšie fungovanie ekosystémov, pretože sú zdrojom obživy pre mnohé živočíšne druhy, slúžia im ako obydlie a prinášajú im ďalší úžitok.

Biologická diverzita, rôznorodosť živých foriem od genetickej rozmanitosti druhu cez druhovú rozmanitosť až po rozmanitosť spoločenstiev v ekosystéme, je nevyhnutná pre procesy, ktoré podporujú život na Zemi. Používa sa ako meradlo zdravia biologických systémov, má ekologický a ekonomický význam, pretože ovplyvňuje aj život ľudí.

Priemyselný areál s vyznačenými študijnými plochami 1, 2, 3, 4

Riziká pre biodiverzitu

Priemysel je na jednej strane kľúčovým prvkom hospodárstva, na druhej strane je však aj veľkým zdrojom znečistenia. Má veľký dosah na životné prostredie a biodiverzitu na celom svete, ktorú ovplyvňuje najmä tvorbou znečistenia prenášaného vzduchom, vodou a pôdou, ale aj nadmernou spotrebou energie. Riziká spojené s negatívnym ovplyvňovaním biodiverzity prinášajú najmä sektory zamerané na ťažbu, lesníctvo a poľnohospodárstvo. Práve v týchto odvetviach môžu nekontrolované postupy zapríčiniť najväčšie bezprostredné zhoršenie stavu životného prostredia. Samotná výstavba priemyselných areálov zaberajúcich rozľahlé plochy je jednoduchým príkladom nepriaznivého vplyvu na lokálnu biodiverzitu.
Opeľovače poskytujú kľúčovú službu ekosystémom prostredníctvom opeľovania. Rozšírené používanie pesticídov nielen v poľnohospodárstve a sadovníctve, ale aj v mestskom prostredí a v záhradách sa ukázalo ako významný problém pre ich populácie. Negatívny dosah používania pesticídov na opeľovače je pritom čoraz zreteľnejší. K zasiahnutiu pesticídmi môže dôjsť rôznymi spôsobmi vrátane priameho kontaktu s postriekanými povrchmi, požitím kontaminovaného peľu, nektáru a akumuláciou rezíduí pesticídov v pôde i vodných zdrojoch.
Tieto chemikálie môžu mať škodlivé účinky na opeľovače z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Preto je potrebné chrániť ich biodiverzitu a vytvárať im vhodné podmienky na ich prilákanie. Alternatívnymi možnosťami sú napríklad stavby hmyzích domčekov, vysadenie zmesí rastlín vhodných pre opeľovače, vysadenie ovocných kríkov či umiestnenie misiek s vodou.

Nárast už za rok

Včela medonosná, foto M. Zaťková, 2023

V roku 2023 sme uskutočnili pilotný biomonitoring opeľovačov v areáli tehelne spoločnosti vyrábajúcej stavebniny Wienerberger, s. r. o., v Zlatých Moravciach. V rámci tohto projektu sme monitorovali štyri študijné plochy reprezentujúce rôzne lúčne biotopy. Monitoring hmyzu sme opakovali v pravidelných mesačných intervaloch a následne determinovali.
Celkovo sme na študijných plochách zaznamenali 267 jedincov opeľovačov patriacich k 44 druhom a 12 čeľadiam. Najviac zastúpená bola včela medonosná (Apis mellifera, 17,23 %). Vyšší počet jedincov mali aj druhy dvojkrídlovcov Melanostoma scalare (7,87 %) a Eupeodes corollae (6,74 %), mlynárik kapustový (Pieris brassicae, 8,24 %) a čmeľ zemný (Bombus terrestris, 5,24 %).
Na základe monitoringu opeľovačov v areáli firmy Wienerberger sme navrhli rôzne manažmentové opatrenia na zvýšenie výskytu opeľovačov: vysadenie zmesí vhodných pre opeľovače, vysadenie ovocných kríkov, mozaikovité kosenie lúky, stavby hmyzích domčekov. Po uskutočnení týchto navrhovaných opatrení sa počet jedincov opeľovačov na skúmaných plochách zvýšil už počas jedného roku. Najvyšší počet jedincov 118 (44,19 %) sme pritom zaznamenali na študijnej ploche, na ktorej boli vysiate zmesi bylín na lákanie opeľovačov.

Vladimír Langraf, Hilda Kramáreková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kornélia Petrovičová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Magdaléna Zaťková, Martin Fábik
Wienerberger s. r. o., Zlaté Moravce
Príspevok vznikol vďaka podpore projektu KEGA No. 002UKF-4/2022 Metaanalýzy v biológii a ekológii (databázy a štatistická analýza údajov).

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.