Plyny v našom tele

O tom, ako sa toxické látky starajú o naše srdce a cievy, porozpráva vo svojej prednáške v rámci októbrovej vedeckej cukrárne Soňa Čačányiová z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Cievna stena a najmä jej vnútorná výstelka – endotel, sú významnými producentmi vazoaktívnych látok, ktoré môžu sprostredkovať zúženie, alebo naopak, rozšírenie cievy. Medzi najdôležitejšie látky schopné ovplyvňovať aktivitu cievy patria aj plynné signálne molekuly – oxid dusnatý a sírovodík. Oxid dusnatý je anorganický plyn známy aj ako toxický plyn, ktorý sa podieľa na vzniku smogu, kyslých dažďov a ničení ozónovej vrstvy. Sírovodík je bezfarebný plyn s typickým zápachom po skazených vajciach, ktorý je zložkou odpadových vôd a je známy najmä svojimi toxickými účinkami. Paradoxne, obe molekuly zohrávajú významnú úlohu v regulácii cievneho tonusu a tlaku krvi a môžu mať liečivé účinky. Obe látky, resp. ich signálne dráhy, môžu zohrávať významnú úlohu aj pri kardiovaskulárnych poruchách spojených s ochorením covid-19. Obsadenie špecifických receptorov v kardiovaskulárnom systéme vírusom SARS-Cov-2 môže totiž znemožniť benefičný účinok sprostredkovaný týmito signálnymi dráhami. V Ústave normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny sme navrhli farmakologický model ochorenia covid-19, pri ktorom je možné študovať rozsah cievneho poškodenia, ako aj mechanizmy, ktoré k nemu vedú.

Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku do 11. 10. 2021. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube CVTI SR v októbri 2021.

RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., pôsobí v Ústave normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV (ÚNPF CEM SAV). Od roku 2011 je vedúcou Laboratória etiopatogenézy cievnych porúch, neskôr Oddelenia cievnej patofyziológie a od roku 2019 je vedeckou riaditeľkou ÚNPF CEM SAV. Jej vedecké aktivity sú prioritne zamerané na sledovanie zmien kardiovaskulárneho systému za normálnych a patologických podmienok. Špeciálne sa venuje skúmaniu mechanizmov regulácie krvného tlaku a funkcie ciev v rôznych experimentálnych modeloch esenciálnej hypertenzie a metabolického syndrómu. Cieľom výskumu je hľadanie a sledovanie nových signálnych dráh zapojených do regulácie cievneho tonusu, pričom špeciálnu pozornosť venuje úlohe plynných transmiterov. Súčasťou jej vedeckej práce je aj konfrontácia funkčných odpovedí izolovaných ciev získaných z animálneho modelu potkana s vazoaktívnymi vlastnosťami intrarenálnych artérií izolovaných po nefrektómii pacientov s nádorovým ochorením obličky (v rámci spolupráce s Urologickou klinikou Nemocnice ak. L. Dérera).

Komentáre