Pravopis zloženého prídavného mena utvoreného od mien Cyril a Metod

V jazykovej praxi sa stretáme s viacerými podobami zloženého prídavného mena utvoreného od osobných mien Cyril a Metod, ktoré má význam týkajúci sa slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, súvisiaci s ich účinkovaním. Je to jednak podoba písaná bez spojovníka cyrilometodský, jednak podoba písaná so spojovníkom cyrilo-metodský, napr. Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Terchovej. – Kontinuitu cyrilometodskej tradície možno sledovať na viacerých miestach… – Na budúci rok si pripomíname významné cyrilo-metodské jubileum. – Cyrilo-metodské slávnosti sú súčasťou trojdňových mestských slávností v Nitre. Popri podobách zložených prídavných mien, v ktorých druhej časti je prídavné meno metodský, používajú sa aj podoby zložených prídavných mien, v ktorých druhej časti je prídavné meno metodovský, napr. Cyrilometodovská tradícia na Slovensku v neskorom stredoveku. – Prípravy na cyrilo-metodovské jubileum na Slovensku. (Doklady sú z internetových stránok.) V citovaných zložených prídavných menách druhá časť metodský je utvorená od osobného mena Metod príponou -ský, ako sú utvorené napríklad prídavné mená martinský od mena Martin, mikulášsky od mena Mikuláš, štefanský od mena Štefan, valentínsky od mena Valentín, kým druhá časť metodovský je utvorená od osobného mena Metod rozšírenou príponou -ovský, ako sú utvorené prídavné mená štúrovský od osobného mena Štúr, gorazdovský od osobného mena Gorazd, mojmírovský od osobného mena Mojmír, aristotelovský od osobného mena Aristoteles (rozšírená prípona -ovský sa uplatňuje najmä pri tvorení prídavných mien od priezvisk, od rodových mien alebo od osobných mien z obdobia jednomennej sústavy). Obidve podoby druhej časti, t. j. podoby metodský, resp. metodovský, v zložených prídavných menách, ktoré nás zaujímajú, sú jazykovo v poriadku.
Zostáva zaujať stanovisko k tomu, či zložené prídavné meno utvorené od osobných mien Cyril a Metod sa má písať bez spojovníka, alebo so spojovníkom. Podľa všeobecných pravidiel o písaní zložených prídavných mien (uvádzajú sa aj v súčasných Pravidlách slovenského pravopisu platných od roku 1991), v zložených prídavných menách, v ktorých medzi jednotlivými časťami zloženého prídavného mena ide o zlučovací vzťah, na vyjadrenie tohto vzťahu sa píše spojovník. Keďže zložené prídavné meno cyrilo-metodský, resp. cyrilo-metodovský je odvodené z priraďovacej syntagmy, zo spojenia dvoch mien Cyril a Metod, takže medzi jednotlivými zložkami ide o zlučovací vzťah, je odôvodnené písať ich so spojovníkom. Písanie zloženého prídavného mena cyrilo-metodský, resp. cyrilo-metodovský so spojovníkom možno porovnať s písaním zloženého prídavného mena hodžovsko-hattalovský (hodžovsko-hattalovská jazyková reforma – reforma, ktorú vykonali M. M. Hodža a M. Hattala).
Na záver možno ešte uviesť, že pravopisné podoby zloženého prídavného mena cyrilo-metodský, resp. cyrilo-metodovský so spojovníkom zachytávajú aj Pravidlá slovenského pravopisu (porov. 3. vyd. z r. 1998 a ďalšie vydania), Krátky slovník slovenského jazyka (porov. 3. vyd. z r. 1997, resp. 4. vyd. z r. 2003), ale aj Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., písm. A – G z r. 2006).

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.