Spájanie vedy a praxe

Foto Unsplash/charlesdeluvio

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.

Nosič biologicky aktívneho organizmu alebo nosič BAO – pod týmto odborným názvom možno nájsť výnimočný patentovaný objav Andreja Kuncu, Juraja Galka a Michala Lalíka z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, ktorí vynašli ekologicky akceptovateľnú metódu ochrany rastlín pred škodlivými druhmi hmyzu. Za unikátny spôsob aplikácie huby na zneškodnenie najmä tvrdoňa smrekového (Hylobius abietis) získali minuloročnú Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii Inovátor/Inovátorka.

Jubilejný ročník

Zástupcovia víťazných tímov Ceny za transfer technológií na Slovensku 2021, zľava Ing. Andrej Kunca, PhD. (Národné lesnícke centrum), doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. (UPJŠ), doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD. (UK), doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (UPJŠ), Ing. Michal Lalík, Ph.D. (Národné lesnícke centrum)

Už desať rokov sú slovenskí vedci, inovátori a zástupcovia akademickej obce oceňovaní za svoje aktivity smerom k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Kolegom, ale aj širokej verejnosti tak dokazujú, že aktívny prístup k procesu transferu technológií má význam.
Jubilejný, desiaty ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku opäť všetkým vedeckovýskumným pracovníkom pripomenie, že investovať čas do zviditeľnenia svojej práce prostredníctvom jej komercializácie, teda do procesu transferu technológií, má byť súčasťou ich práce a je to krok k úspechu.
Aj tento rok chceme oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov. Je to zároveň príležitosť, ako zvýšiť povedomie o transfere technológií u odbornej verejnosti, uvádza odborný garant tohtoročnej súťaže Silvester Sališ z Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).

Foto Unsplash/Jana Leu

Tri kategórie ocenenia

Cena za transfer technológií na Slovensku v tomto roku prebieha v termíne 1. 4. – 31. 8. 2022. Ocenenia sa udeľujú v troch kategóriách: Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií. Štatút súťaže a návod, ako sa prihlásiť, nájdu záujemcovia na Národnom portáli pre transfer technológií – www.nptt.cvtisr.sk/ctts/. Nominácie sa zasielajú v elektronickej forme najneskôr do 31. augusta 2022.
Víťazov jednotlivých kategórií vyberá odborná porota zložená zvyčajne z ôsmich členov, odborníkov na transfer technológií, ochranu duševného vlastníctva a inovácie. Pochádzajú z rôznych slovenských verejných, ale aj súkromných inštitúcií. Patria k nim Úrad priemyselného vlastníctva SR, CVTI SR, Civitta Slovakia, a. s., BIC Bratislava spol. s. r. o., Ekonomická univerzita v Bratislave či STU Scientific, s. r. o.
Výhercovia si odnášajú originálne dielo z rúk slovenského produktového dizajnéra Štefana Noska.

Úspešní inovátori v minulom roku

Minuloročná cena v kategórii Inovácia patrila MikroRNA testu úspešnosti in vitro fertilizačného procesu vyvinutého expertmi na biomedicínu, ktorí pochádzali z troch univerzít – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity v Brne.
Za Inovátora roka bol vyhlásený tím Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen za prácu na už uvedenom vynáleze s názvom Nosič biologicky aktívneho organizmu pre použitie v ochrane lesa.
Za Počin v oblasti transferu technológií bolo odbornou porotou zvolené založenie Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster).

Vyhlásenie výsledkov

Ceny sa každoročne preberajú na slávnostnom vyhlásení výsledkov počas najväčšej celoslovenskej konferencie o transfere technológií Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT). Podujatie je pre zainteresovaných príležitosťou sprístupniť to najaktuálnejšie z oblastí transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií aj podpory podnikania. Tento rok sa bude konať 18. a 19. októbra 2022 v priestoroch bratislavského hotela Saffron po prvý raz iba v prezenčnej forme.
Pri príležitosti desiateho ročníka a zlepšenej epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia covid-19 sme sa rozhodli zrealizovať tohtoročné vyhlásenie výsledkov súťaže formou slávnostného večera. Ten bude súčasťou prvého konferenčného dňa COINTT-u. Doplní ho aj spoločenský a kultúrny program, objasňuje S. Sališ z CTT CVTI SR.

Otvorenie konferencie COINTT 2021, zľava Branislav Andreanský (moderátor podujatia), Ing. Ľubomír Bilský (CVTI SR), Artur Šturmankin (SIEA) a Michal Laco (Civitta Slovakia, a. s.)

Zjednodušenie komunikácie

Témou podujatia COINTT 2022 je zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. Ako upresňuje Želmíra Gerová z CVTI SR, v jednotlivých programových vstupoch budú účastníci hľadať odpovede na otázky: V čom sú tzv. open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva? Ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách? Aké metódy kontaktovania a spolupráce  s komerčnou sférou tieto pracoviská využívajú? Ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor? Akú úlohu má zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR ako celonárodné pracovisko? A akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách?
Organizátorom podujatia je Centrum transferu technológií pri CVTI SR. Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra, konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s., a Národné centrum pre transfer technológií Slovenskej republiky združujúce sedem verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.
Všetky aktuálne informácie o konferencii možno nájsť na webovej stránke podujatia: https://cointt.sk/. Registrácia je k dispozícii na stránke https://cointt.sk/registracia/.

Text a foto CVTI SR
Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.