Varovania pred krízami

Hosťom októbrovej vedeckej kaviarne bude Filip Ostrihoň z Ekonomického ústavu SAV, ktorý bude vo svojej prednáške hovoriť o systémoch monitorovania ekonomických rizík a o tom, ako takéto systémy pomáhajú pri predvídaní hrozieb v budúcnosti.

Podobne ako je to pri ohrození povodňami a zemetraseniami, aj v hospodárskej oblasti existujú nástroje, ktoré na základe dostupných informácií varujú pred možnými budúcimi rizikami. Ich prevažná väčšina vznikla koncom minulého storočia ako odozva na finančné krízy v Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Záujem o ne však opäť ožil po finančnej a hospodárskej kríze v roku 2008, ktorá vstúpila do histórie ako veľká recesia.
V reakcii na ňu legislatívne orgány Európskej únie v roku 2011 zaviedli systém, v rámci ktorého prebieha verejne monitorovanie ekonomických rizík a hrozieb s názvom Postup pri makroekonomickej nerovnováhe (z angl. Macroeconomic Imbalance Procedure). Slovensko počas úvodných 10 rokov tohto systému na seba zatiaľ neupozornilo potenciálnym negatívnym vývojom, no táto skutočnosť sa v budúcnosti môže zmeniť. Aké sú preto špecifiká tohto systému? Na čo presne sa sústreďuje? Čo je možné očakávať od jeho varovaní? Odpovede na tieto, ako aj mnohé iné otázky sa dozviete v októbrovej prednáške.

Prednáška sa bude streamovať 28. októbra 2021 o 17.00 h. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. októbra 2021 na mail vnd@cvtisr.sk.

Ing. Filip Ostrihoň, PhD., dlhodobo pôsobí v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied na oddelení makrofinančných analýz. Je absolventom Katedry operačného výskumu a ekonometrie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získal aj titul PhD. V rámci svojho výskumu sa venuje systémom včasného varovania pre oblasť hospodárskych kríz. V uvedenej téme ukončil svoj postdoktorandský projekt a podieľal sa na riešení medzinárodného projektu a niekoľkých národných projektov. V minulosti sa taktiež zaoberal konštrukciou modelu dlhodobého rastu Slovenska a výskumom v oblasti vládneho dlhu, kapitálových únikov a regionálnej konkurencieschopnosti.