Významy a používanie slovies prerozdeliť a prerozdeľovať

V súčasnosti sa v rozličných textoch stretáme s používaním slovies prerozdeliť a prerozdeľovať, napríklad Finančné prostriedky by sa mali rovnomernejšie prerozdeliť medzi všetky okresy Prešovského samosprávneho kraja. – Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov, ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. – Návrh hovorí, že občania budú priamo prerozdeľovať 20-tisíc eur v rámci celého mesta. – Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré bude Fond prerozdeľovať, presiahne 300 000 eur. (Citované ukážky sú z internetu.)
Dokonavé sloveso prerozdeliť, resp. nedokonavé sloveso prerozdeľovať sú utvorené od dokonavého slovesa rozdeliť, resp. od nedokonavého slovesa rozdeľovať pomocou predpony pre-. Slovesá rozdeliť, rozdeľovať majú okrem iného význam dať, dávať, rozdať, rozdávať viacerým ľuďom, inštitúciám a pod., porozdeľovať. V jazykovej praxi sa však vyskytla potreba pomenovať činnosť, pri ktorej sa predtým už niečo rozdelené má znova rozdeliť podľa iných, nových kritérií. Na pomenovanie tejto činnosti sa začali používať slovesá prerozdeliť a prerozdeľovať. V minulosti sa síce vyslovovali námietky proti týmto slovesám, lebo sa v nich vyskytujú dve predpony, nielen predpona pre-, ale aj predpona roz- (porov. deliť – rozdeliť – prerozdeliť), ale pri týchto námietkach sa nebralo dosť do úvahy, že v slovenčine máme slovesá aj s dvomi predponami. Dve predpony nie sú vylúčené vtedy, keď druhá predpona dodáva základnému predponovému slovesu nový významový odtienok a pritom táto predpona svojím významom neprotirečí významu predpony v základovom slovese. Tak je to napríklad pri predpone po-, ktorou sa od nedokonavých slovies tvoria dokonavé slovesá s distributívnym významom, ako je to napríklad pri slovesách porozdeľovať, poprehadzovať, poprekladať atď. Je to však aj pri predpone pre- v slovesách typu preosiať – preosievať, preobliecť – preobliekať, ktoré takisto vyjadrujú istý dej s cieľom zmeniť alebo meniť stav niečoho ako slovesá prerozdeliť a prerozdeľovať. Jeden z významov predpony pre- je, že vyjadruje vykonanie deja s cieľom zmeniť stav niečoho. Namiesto slovies prerozdeliť a prerozdeľovať by sme mohli použiť aj spojenia s príslovkou znova, teda znova rozdeliť, znova rozdeľovať, nebolo by to však úplne presné a jednoznačné. Ak nám ide o vyjadrenie významu predtým rozdelené znova rozdeliť, rozdeľovať podľa iných, nových kritérií je vhodné siahnuť za slovesami prerozdeliť, prerozdeľovať, ako je to napr. vo výpovediach Únia miest Slovenska chce prerozdeliť kompetencie samospráv a štátu (= zmeniť rozdelenie kompetencií). – Ministerské kreslá sa prerozdeľovať nebudú (= nebude sa meniť rozdelenie kresiel). Nie je však správne, ak sa slovesá prerozdeliť, prerozdeľovať používajú namiesto slovies rozdeliť, rozdeľovať vo význame dať, dávať, rozdať, rozdávať viacerým ľuďom, inštitúciám a pod., ako je to vo vetách citovaných na začiatku. Uvedené vety by teda mali mať takúto podobu: Finančné prostriedky by sa mali rovnomernejšie rozdeliť medzi všetky okresy Prešovského samosprávneho kraja. – Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov, ako je možné rozdeliť majetok medzi potomkov. – Návrh hovorí, že občania budú priamo rozdeľovať 20-tisíc eur v rámci celého mesta. – Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré bude Fond rozdeľovať, presiahne 300 000 eur.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre