Zamieňanie a používanie slova nakoľko

Nadpis napovedá, že v tomto príspevku sa budeme venovať zamieňaniu spojky nakoľko so spojkami pretože, keďže, lebo. Keď nazrieme do textov zhromaždených v lexikálnom korpuse Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ľahko sa presvedčíme, že v jazykových prejavoch je to frekventovaný jav. Rôznorodosť zdrojov ukazuje, že sa týka nielen bežných používateľov, ale aj publicistov či spisovateľov. Toto konštatovanie doložíme príkladovými vetami: Bol to môj obľúbený seriál, nakoľko nič lepšie o takomto čase v televízii nejde. – Syn ostal doma, nakoľko mu po včerajšom očkovaní trochu vyskočila teplota. – Tento malý kúsok zelene v uzavretom dvore starostlivo udržiavali susedia, nakoľko prístup do nej mali len majitelia prízemných bytov. – Povedal, že sa mu v diári uvoľnilo miesto o trinástej hodine, nakoľko jeden z jeho pacientov zrušil svoj termín. – Nakoľko sú tieto malé organizmy aktívne v noci, je pre ne schopnosť vydávať svetlo životne dôležitá. – Číslo nemusí byť úplné, nakoľko vodiči nie každú škodovú udalosť či dopravnú nehodu hlásia na políciu.

Je zrejmé, že v citovaných vetách má slovo nakoľko vyjadrovať príčinný význam, ako si však povieme ďalej, v slovenskej gramatike túto funkciu plnia iné spojky.

Slovo nakoľko sa uplatňuje jednak ako zámeno, ktoré uvádza príslovkovú vetu miery, napr. Pes sa rozbehol, nakoľko mu to vôdzka dovolila. – „A nakoľko sú tie vaše vzťahy dôverné?“ ovalila ma nečakanou otázkou. – Nevedel, nakoľko chlapec chápe, že člny im veľkú nádej nesľubujú a potrebujú sa pripraviť na ten najhorší variant – skok do mora. – Anna uvažovala, nakoľko sú Tomášove slová pravdivé. – To upevnilo moje predsavzatie, že nakoľko budem môcť, budem sa zaujímať o biedne rodiny. – Raz sme nevedeli, nakoľko preháňa a nakoľko je naozaj situácia závažná. Zámeno nakoľko tu odkazuje na isté množstvo, istú mieru, je synonymné s výrazmi do akej miery, koľko.

Slovo nakoľko má takisto funkciu podraďovacej spojky, keď uvádza príslovkovú vetu zreteľa, napr. Nakoľko si spomíname, dcéra mala vtedy len päť rokov. – Nakoľko sa pamätám, s riešením súhlasili všetci prítomní. V príčinnom význame však používame podraďovacie spojky pretože, keďže či lebo. Vety uvedené na začiatku môžeme sformulovať takto: Bol to môj obľúbený seriál, lebo nič lepšie o takomto čase v televízii nejde. – Syn ostal doma, keďže mu po včerajšom očkovaní trochu vyskočila teplota. – Tento malý kúsok zelene v uzavretom dvore starostlivo udržiavali susedia, pretože prístup do nej mali len majitelia prízemných bytov. – Povedal, že sa mu v diári uvoľnilo miesto o trinástej hodine, lebo jeden z jeho pacientov zrušil svoj termín. – Keďže sú tieto malé organizmy aktívne v noci, je pre ne schopnosť vydávať svetlo životne dôležitá. – Číslo nemusí byť úplné, pretože vodiči nie každú škodovú udalosť či dopravnú nehodu hlásia na políciu.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.