Železanmi proti znečisteniu

Témou júnovej vedeckej cukrárne boli príprava a vlastnosti železanu ako silného ekologického oxidovadla na použitie v znečistenom prírodnom a priemyselnom prostredí.

Prednáška Jána Híveša, riaditeľa Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT STU v Bratislave, predstavuje túto skupinu látok, v ktorých sa atóm železa vyskytuje v nezvyčajne vysokom oxidačnom stave +6. Objasňuje, aké majú tieto látky vlastnosti a možnosti ich prípravy. Práve príprava má kľúčový význam z hľadiska ich využitia pri dekontaminácii životného prostredia od znečisťujúcich látok. Dozviete sa aj niečo o mikropolutantoch a spôsoboch ich likvidácie v odpadových vodách.

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., získal vysokoškolské vzdelanie na Katedre anorganickej technológie Fakulty chemickej technológie Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1986. Následne absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedecký výskum realizuje v oblasti anorganickej technológie a materiálov, špeciálne v oblasti technickej elektrochémie. Jeho vedecký tím sa zaoberá skúmaním vlastností taveninových systémov za vysokých teplôt zaujímavých pre hlinikársky priemysel, ako aj prípravou silných zelených oxidačných činidiel, ktoré nám pomáhajú zvládať environmentélne hrozby.

Komentáre