Zložené slová s prvou časťou pol- a polo-

V slovnej zásobe slovenčiny máme zložené podstatné mená a zložené prídavné mená s prvou časťou pol-, ale aj s prvou časťou polo-. Niektorým používateľom jazyka robí problémy náležité rozlíšenie, kedy sa má použiť zložené podstatné meno, resp. zložené prídavné meno s prvou časťou pol- a kedy s prvou časťou polo-, ako je to vidieť aj z týchto príkladov, ktoré sme si poznačili z internetu: Polčas rozpadu prvkov je jedenásť hodín. / Poločas rozpadu rádioaktívneho jódu je sedem dní. – Žiarovkové, stropné a nástenné svietidlo v tvare polkruhu. / Vrámci budovania vonkajšieho polookruhu mesta sa ráta aj s dobudovaním Bojnickej ulice. – Stojan má poloblúkový tvar. / Urnová stena má polooblúkový tvar. – Nehnaná výkyvná polos sriadeným kolesom. / Z neho na každú stranu vychádzala výkyvná poloos.
Pri zvažovaní, ktoré podoby zložených slov v uvedených príkladoch sú náležité, si treba uvedomiť, že zložené podstatné mená, resp. prídavné mená s prvou časťou pol- sú utvorené zo základnej zlomkovej číslovky pol s významom polovica, polovička. Ak teda chceme vyjadriť, že ide o polovicu niečoho, použijeme zložené slová s prvou časťou pol-, ako to ukazujú aj príklady polcesta s významom polovica cesty, napr. vrátiť sa z polcesty, polčas s významom polovica času, v ktorom sa niečo uskutočňuje, napr. prvý polčas, druhý polčas (v loptových hrách), poldecový, teda majúci obsah pol decilitra, napr. poldecový pohár, poldeň ako polovica dňa, napr. cesta trvala poldeň, poldňový v zmysle trvajúci pol dňa, napr. poldňový výlet, polguľa ako polovica gule, napr. forma v tvare polgule, polhárok čiže polovica hárka, napr. polhárok papiera, polhodina, teda polovica hodiny, napr. hosť odišiel pred polhodinou, polhodinový, čiže trvajúci pol hodiny, napr. polhodinové meškanie vlaku, polkilový teda vážiaci pol kilogramu, napr. polkilové závažie, polkruh ako polovica kruhu, napr. pri cvičení utvoriť polkruh, polkruhový teda majúci tvar polkruhu, napr. polkruhová klenba, poloblúk ako polovica oblúka, napr. banské železobetónové tvárnice v tvare poloblúka, polos, čiže polovica osi, napr. demontáž polosi (na automobile), poltucet ako polovica tucta, napr. strelili poltucet gólov atď.
Zložené podstatné mená a zložené prídavná mená s prvou časťou polo- sú spravidla utvorené z príslovky polo s významom čiastočne, nie celkom, nie úplne, napolo, napoly, ako to ukazujú príklady poloautomatický s významom čiastočne automatický, napr. poloautomatický stroj, polodrahokam, teda vzácny kameň menšej hodnoty ako drahokam, napr. prsteň s polodrahokamom, polohlasný, čiže nie celkom hlasný, tlmený, napr. polohlasný hovor, polomäkký, teda nie celkom mäkký, napr. polomäkký syr, polooblečený ako nie celkom oblečený, napr. polooblečené dieťa, polooficiálny, čiže nie celkom oficiálny, napr. polooficiálne správy, polopravda, teda neúplná pravda, napr. rozširovať polopravdy, polosirota ako nie úplná sirota, napr. starať sa o dve polosiroty, polotieň ako čiastočný tieň, napr. sadnúť si do polotieňa, polovodič, teda nedokonale vodivá látka, napr. chemicky čistý polovodič, polovýrobok, čiže výrobok určený na ďalšie spracovanie, napr. cukrárske polovýrobky atď.
V príkladoch z internetu uvedených na začiatku sú náležité vety so spojeniami polčas rozpadu, v tvare polkruhu, poloblúkový tvar, výkyvná polos.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre