Antropocén a environmentálna filozofia

Novembrová online vedecká cukráreň bude na tému Antropocén a environmentálna filozofia. Na podujatí vystúpi Richard Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave.

Koncept antropocénu vychádza z poznania rozsahu vplyvu ľudstva na geologické, evolučné a klimatické procesy planetárneho systému. Vznikol síce v geológii a vo vedách o Zemi, v posledných dvoch desaťročiach však podnietil aj veľmi širokú paletu filozofických výskumov. Už od svojho vzniku v 60. rokoch minulého storočia poukazuje na dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia.
Osobitný význam má pre environmentálnu filozofiu, na to, ako človek chápe sám seba a prírodu. Ukazuje, že ignorovanie závislosti človeka na stave planetárneho systému ohrozuje samotné predpoklady existencie civilizácie aj človeka ako živočíšneho druhu. Z tohto chápania plynie dvojaké vnímanie prírody: ako zásobárne zdrojov pre napĺňanie všetkých ľudských snov a ambícií a ako skládky, na ktorú môže človek ukladať akýkoľvek odpad. Koncept antropocénu potvrdil mnohé z predpokladov prežitia ľudstva.

Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 12. 11. 2021. Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube CVTI SR v novembri 2021.

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., je filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež na filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Osobitnú pozornosť venuje filozofickým aspektom konceptov antropocénu, ekologickej civilizácie a environmentálnej demokracie. Okrem množstva vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom vedeckých monografií Environmentální devastace a sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015).