Podoba slovies utvorených od prídavného mena starý

V slovnej zásobe slovenčiny máme prídavné meno starý so základnými významami ktorý je v pokročilom období svojho života, resp. dlhým používaním, jestvovaním opotrebovaný. Od prídavného mena starý je utvorené aj nedokonavé sloveso s významami (o ľuďoch) stávať sa starším, starým, ostarievať a (o veciach) opotrebúvať… pokračuj

Význam a používanie slov dôsledok a následok

V slovnej zásobe spisovnej slovenčiny máme aj formálne blízke slová, ktoré súvisia s tým istým slovotvorným základom, ale významovo nie sú úplne totožné. Medzi takéto slová patrí aj dvojica podstatných mien dôsledok a následok. V obidvoch slovách môžeme vyčleniť základ slova -sled-, ktorý je v… pokračuj

Pravopis rozličných tvarov čísloviek sedem, osem, sedemdesiat, osemdesiat

Pri pozornejšom sledovaní písaných jazykových prejavov si môžeme všimnúť, že niektorým používateľom jazyka robí problémy pravopis základných a radových čísloviek vo vetnej súvislosti, najmä tvarov čísloviek sedem a osem. Možno to dokumentovať na týchto dokladoch z internetu: O najkrajšie vianočné pohľadnice súťažili deti zo siedmich štátov. / Účastníci… pokračuj

Význam a používanie slova užitý

V hovorených alebo písaných jazykových prejavoch sa nezriedka stretáme s používaním trpného príčastia, resp. prídavného mena užitý (v ženskom rode v tvare užitá, v strednom rode v tvare užité). Trpné príčastie, resp. prídavné meno užitý je utvorené od slovesa užiť, ktoré má podľa Krátkeho slovníka… pokračuj

Používanie názvov Čechy a Česko

Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia vznikali nielen v slovenskej, ale aj v českej tlači polemické diskusie o používaní názvu Česko, pričom viacerí autori článkov odmietali túto podobu názvu s odôvodnením, že nie je gramaticky správna, že nemá oporu v používaní nielen v slovenskom, ale ani v českom prostredí. Skutočnosť je však iná. Názov… pokračuj

Používanie slovných spojení udeliť pokutu, udeliť trest

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s používaním slovesa udeliť v súvislosti s pokarhaním, s pokutou či trestom, napr. Podľa zákona za priestupok možno udeliť pokarhanie či pokutu do výšky 33 eur. – Riaditeľ školy môže žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť pokarhanie. – Poslanci NR SR vo štvrtok zahlasovali za návrh… pokračuj

Význam a používanie podstatného mena sledovateľ

V súčasnej jazykovej praxi sa čoraz častejšie stretáme s podstatným menom sledovateľ napríklad v takýchto vetách: Sledovateľ by mal mať nadpriemerné intelektové schopnosti. – Ako amatérsky sledovateľ filmov som si všimol, že čím sú titulky menšie, tým sa tam viac písmeniek zmestí. – Som vášnivý sledovateľ mobilných a počítačových technológií a začínajúci bloger. –… pokračuj

Pravopis zloženého prídavného mena utvoreného od mien Cyril a Metod

V jazykovej praxi sa stretáme s viacerými podobami zloženého prídavného mena utvoreného od osobných mien Cyril a Metod, ktoré má význam týkajúci sa slovanských apoštolov Cyrila a Metoda, súvisiaci s ich účinkovaním. Je to jednak podoba písaná bez spojovníka cyrilometodský, jednak podoba písaná so spojovníkom cyrilo-metodský, napr. Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v… pokračuj