Kedy skončí covid-19?

V tretej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o vírusoch vysvetľuje matematik Richard Kollár kvantitatívne mechanizmy pandémie. 

Pandémia vírusu SARS-CoV-2 predstavuje pre ľudstvo a svetovú vedu veľkú výzvu. Okrem vedeckého pokroku v biotechnologických a lekárskych vedách hrajú dôležitú úlohu aj analýza dát a matematické modelovanie. Obrovské množstvo dát a neistota v nich vyžadujú dva prístupy. Jeden je založený na teoretických modeloch a poskytuje najmä kvantitatívne porozumenie mechanizmom pandémie. Druhý je založený na promptnom vyhodnocovaní epidemickej situácie a tvorbe predikcií.
Matematik Richard Kollár v prednáške zhŕňa niektoré dôležité matematické poznatky, ktoré o tejto epidémii máme, a poukazuje na limitácie niektorých zjednodušených modelov. Ukazuje tiež, ako modelovanie šírenia infekcie na štruktúrovanej sieti namiesto náhodného miešania ľudí mení pohľad na existenciu hranice kolektívnej imunity, čo je v zhode s čerstvými pozorovaniami dát zo sveta.

Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD., je aplikovaný matematik. Pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získal na University of Maryland v College Park v USA. Dlhodobo pôsobil na University of Michigan a v Inštitúte pre matematiku a jej aplikácie na University of Minesota. Vo svojom výskume sa venuje modelovaniu v prírodných vedách vrátane modelov bunkovej biológie, epidemiológie a evolučnej genetiky, fyziky či chémie. Zároveň sa zaoberá analýzou týchto modelov. Špeciálne sa venuje skúmaniu nelineárnych vĺn, akými sú nielen vodné vlny alebo vlny vznikajúce v iných fyzikálnych procesoch, ale aj napríklad vlny v ekológii či epidemiológii.

Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo siedmich prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu.
Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.