Počítačové spracovanie slovenčiny

Hosťom marcovej online vedeckej cukrárne s názvom Ako technológie pomáhajú pri spracovaní slovenčiny a čo vieme naučiť umelú inteligenciu? bude Radovan Garabík z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave.

Na prínos moderných technológií v jazykovede sa dá pozerať z dvoch strán. Na jednej strane nám počítačové spracovanie prirodzeného jazyka pomáha v lingvistickom výskume, pomáha nám pochopiť jazyk, odhaliť v ňom skryté vzťahy a vlastnosti, ale napríklad aj odhaľovať rozšírené jazykové mýty. Na druhej strane, z praktického hľadiska nám možnosť analyzovať jazyk pomáha pri vyhľadávaní či v interakcii s počítačmi. Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka je v súčasnosti už bežná vec, hoci si to vôbec neuvedomujeme. Každý, kto vyhľadával niečo na internete, kto píše na virtuálnej klávesnici mobilného telefónu či napísal niečo na Facebooku, sa už stretol s výsledkami počítačového spracovania jazyka.
K akým zaujímavým výsledkom počítačového spracovania prirodzeného jazyka sa dopracovali v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra? Ktoré slovo sa najčastejšie používa? Ktoré je najdlhšie? Koľko je vôbec slov v slovenčine? Je slovenčina naozaj taká mäkká a ľubozvučná, ako sa o nej zvykne hovoriť? Z ktorého jazyka prevzala najviac slov? Ovplyvnia výsledky tohto výskumu pravidlá pravopisu? Kam smeruje umelá inteligencia v spojení s jazykom, a prečo sa o nej v súčasnosti tak často hovorí? Odpovede na tieto aj mnohé ďalšie otázky o jazyku sa dozviete v prednáške.
Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 14. 3. 2022. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na YouTube CVTI SR v marci 2022.

RNDr. Radovan Garabík pracuje v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa zaoberá všetkými aspektmi počítačového spracovania slovenčiny, počítačovou lingvistikou, tvorbou korpusov písaného jazyka, paralelnými inojazyčnými korpusmi a lexikografiou. Je autorom rôznych vedeckých článkov aj slovníkov a editorom viacerých odborných zborníkov a internetových nástrojov. Svojou vedeckou prácou a publikačnou činnosťou prispel k popularizácii jazykovedného výskumu, terminológie a lexikografie.

Text a foto NCP VaT