Singles – slobodní, nezadaní alebo…?

Dynamický vývoj a zmeny odohrávajúce sa v uplynulých dekádach v oblasti rodinného a reprodukčného správania otvárajú rozsiahly priestor na skúmanie rôznych dimenzií rodinného života.

Foto Pixabay

Popri zmene štruktúry rodinných vzťahov dochádza k pluralizácii životných dráh jednotlivcov, ale aj k rozšíreniu nových, v porovnaní s manželstvom alternatívnych foriem usporiadania rodinného života. Bežne sa stretávame s pármi žijúcimi v kohabitácii (nezosobášenom spolužití), iným párom naopak vyhovuje, ak nebývajú v spoločnej domácnosti, ale žijú oddelene (tzv. LAT – living apart together), a niektorí dokonca vyhľadávajú polyamoriu (súčasné udržiavanie a akceptovanie viacerých partnerských vzťahov).

Zmeny v chápaní

V priebehu minulých desaťročí došlo k poklesu miery sobášnosti, nárastu miery rozvodovosti a podielu jednorodičovských domácností. Dochádza k odkladaniu vstupu do manželstva do neskoršieho veku, ako aj k nárastu podielu dobrovoľne slobodných a dobrovoľne bezdetných osôb. Hovoríme tiež o fenoméne neskorej alebo objavujúcej sa dospelosti, ktorý sa spája s neskorým rezidenčným osamostatnením mladých ľudí. Konzervatívny prístup chápe tieto zmeny prevažne ako prejav krízy hodnôt a ohrozenia tradičnej rodiny, zatiaľ čo liberálny prístup ich interpretuje ako prirodzený dôsledok individualizácie a prejav zodpovednosti pri plánovaní založenia vlastnej rodiny. V médiách aj odborných textoch sa stretávame s konštatovaním, že dochádza k rozšíreniu fenoménu singles, a stále častejšie narážame na rôzne produkty a služby zamerané práve na ich potreby. Nejde pritom iba o organizovanie zoznamovacích večierkov či verejné hľadanie ideálneho partnera pred zrakmi televíznych divákov a diváčok, ale napríklad aj o špeciálne dovolenkové ponuky ušité na mieru nezadaným alebo o zaradenie malých balení potravín určených akurát pre jedného do stálej ponuky supermarketov.

Nový fenomén

Odpoveď na otázku, kto sú vlastne singles, nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Hoci ide o ustálený a frekventovane používaný pojem, odkazuje na relatívne nový fenomén. Jeho význam preto zatiaľ nenájdeme ani vo väčšine slovníkov cudzích slov, ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Jednoznačné vysvetlenie nezískame ani pri čítaní zahraničných textov. Rôzni autori a autorky využívajú rozličné definičné charakteristiky, v dôsledku čoho existuje rôznorodá škála definícií. Môžeme sa tak napríklad dočítať, že singles sú osamote žijúci ľudia v mladšom alebo strednom veku, ktorí nemajú stáleho partnera a z vlastnej vôle dlhší čas preferujú žiť osamote; že singles sú ľudia, ktorí nežijú v páre; alebo že ide o osoby, ktoré nechcú vstúpiť do manželstva, pretože im vyhovuje život osamote.

Základné prístupy

V najširšom poňatí sú singles všetci tí, ktorých považujeme za slobodných z hľadiska rodinného stavu, teda osoby, ktoré nikdy neuzavreli manželstvo. V užšom poňatí sa zohľadňujú ďalšie špecifické charakteristiky, akými sú napríklad vek, motivácia alebo dĺžka trvania singlovstva. Výsledkom dvoch najčastejšie využívaných prístupov k vymedzeniu singles sú na jednej strane definície, čo singles chápu ako osoby, ktoré nikdy neuzavreli manželstvo, a na druhej strane definície, čo singles chápu ako osoby, ktoré nemajú partnera alebo partnerku. Singles môžeme rozdeliť do dvoch, respektíve štyroch základných skupín: dobrovoľných, ktorí sú single z vlastného rozhodnutia, a nedobrovoľných, ktorí preferujú život v partnerskom vzťahu. Ďalej ide o singles dočasných, ktorí sú single iba v určitom období, napríklad po rozchode, a o singles trvalých, pre ktorých je singlovstvo dlhodobou životnou etapou. Na základe kombinácie týchto dvoch kritérií (dobrovoľnosť a čas) môžeme rozlíšiť singles dobrovoľných dočasných a dobrovoľných trvalých, a singles nedobrovoľných dočasných a nedobrovoľných trvalých. Stereotypné predstavy o tom, že singles sú karieristi, pre ktorých rodina nie je žiadnou hodnotou, pritom nereflektujú realitu. Z viacerých realizovaných výskumov, naopak, vyplýva, že približne polovica singles plánuje v budúcnosti uzavrieť manželstvo.

Mgr. Zuzana Turkovič,
držiteľka grantu pre doktorandov DoktoGrant
Sociologický ústav SAV
Článok vznikol v spolupráci s platformou Mladí vedci SAV.

Komentáre